Úvod    >   Studium   >  

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

 

 

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE

Přihlašování k maturitní zkoušce

Jednotné zkušební schéma

 

 

Termíny:

Sdělení MŠMT k termínům konání did. testů a písemných prací společné části MZ v jarním zkušebním období roku 2019

Přehled důležitých termínů


 

PROFILOVÉ ČÁSTI MZ 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Sociální činnost šk. rok 2018/2019

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Dopravní prostředky šk. rok 2018/2019

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Provozní technika šk. rok 2018/2019

SEZNAM MATURITNÍCH PRACÍ

Seznam maturitních prací pro školní rok 2018/2019 - obor Sociální péče

Seznam maturitních prací pro školní rok 2018/2019 - obor Dopravní prostředky

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL

Seznam literárních děl pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce pro školní rok 2018/2019 

 


Model maturitní zkoušky pro rok  šk.r. 2018/2019

Jazykové zkoušky – z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky bez ohledu na to, zda jde o zkoušku povinnou nebo nepovinnou.

Povinná či nepovinná zkouška z matematiky se koná pouze formou didaktického testu.

 

Komplexní zkouška se skládá ze 3 dílčích zkoušek:

o    didaktického testu,

o    písemné práce,

o    ústní zkoušky.

Důvodem této komplexnosti je potřeba:

o    obsáhnout všechny klíčové součásti jazykových dovedností maturanta,

o    vyhnout se riziku, že absence některé dovednostní složky při hodnocení následně povede ke snižování jejího významu při výuce.

Dílčí zkoušky konané formou písemné práce a didaktického testu jsou centrálně administrovány. To znamená, že mají centrálně stanovené zadání zkoušky a probíhají ve stejném termínu a podle stejné metodiky na všech školách v republice v rámci tzv. jednotného zkušebního schématu. Dílčí zkouška konaná formou ústní zkoušky se koná společně s ústními zkouškami profilové části maturity před zkušební maturitní komisí.

Společná část maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019

ROK

SPOLEČNÁ ČÁST

  PROFILOVÁ ČÁST  

2019

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika

2 – 3 povinné zkoušky
                     - stanovuje RVP / ředitel školy                     

max. 2 nepovinné zkoušky
- z nabídky: cizí jazyk, matematika
 

max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy

 

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s Katalogy požadavků.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.


Novinky pro konání MZ pro rok 2018/2019

Vyhláškou č. 232/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku 2018/2019. Pro lepší orientaci zveřejňujeme platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. s vyznačením aktuálních změn.

Novela maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. je ke stažení v pdf zde.

 

Nejdůležitější novinky pro MZ 2019

Časový limit pro konání didaktického testu z českého jazyka a literatury byl prodloužen o 15 minut, nově tak na jeho řešení mají žáci 75 minut.

U písemné práce z českého jazyka a literatury bylo zrušeno rozdělení zkoušky na čas pro výběr zadání a samotné psaní písemné práce. Nově tak žáci rovnou po skončení úvodní administrace dostanou jak testový sešit se zadáním zkoušky, tak záznamový arch pro zápis čistopisu písemné práce. Časový limit pro napsání písemné práce je 110 minut.

Didaktický test z matematiky budou moct žáci, kteří si tento předmět vyberou jako povinně volitelnou zkoušku ve společné části, řešit až 120 minut (místo původních 105 minut). Navíc se žákům, kteří požádali o úpravu podmínek MZ z důvodu předchozí studia v zahraniční škole (min. 4 z předcházejících 8 let), tato doba prodlužuje o dalších 10 minut a mohou při zkoušce využít překladový slovník.

Vyhláška dále stanovuje nové kategorie a skupiny žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (tzv. žáků s PUP MZ). Jedná se o kategorie a skupiny SP-2-N, SP-2-N-A a SPUO-2-N. Tyto nové skupiny PUP se od skupin bez „N“ liší v tom, že žáci nepracují s upravenou zkušební dokumentací a nemají nárok na alternativní zápis odpovědí.


 

MATURITNÍ ZPRAVODAJ 

Maturitní zpravodaj - č. 47/2018 MZ ve školním roce 2018/2019

 

 

 

 

instagram
×