O škole

Podnikavá kreativní škola III.

Název projektu: Podnikavá kreativní škola III.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002444

OP JAK  Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

 

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu - koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním školám.

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele bude působit jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli.

Bude realizovat kulatý stůl pedagogů školy a možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce v oblasti realizace praktického vyučování; workshop o možnostech stáží pedagogických pracovníků/žáků školy u možných budoucích zaměstnavatelů; workshop k zapojení odborníků z praxe ve výuce odborných předmětů školy; workshop příkladů dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování; workshop za účelem získání podnětů pro úpravu ŠVP/ŠAP za účasti pedagogů a zástupců zaměstnavatelů.

 

Kariérový poradce SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu kariérového poradce středním školám.

Kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při  hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

Kariérový poradce bude realizovat  s žáky individuální setkání, která povedou k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání a profesní orientace směřující k výběru povolání při vstupu na trh práce. Bude doporučovat vhodné informační zdroje a vhodné poradenské subjekty v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby; bude pomáhat při přípravě na pracovní pohovor a tvorbu CV; bude poskytovat poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí; bude komunikovat s rodiči žáků; bude identifikovat nadání/potenciál každého žáka a podporovat vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice nadání; bude komunikovat a sdílet informace s ostatními školami a partnery v daném tématu; bude spolupracovat s krajskými institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu  Člověk a svět práce ve školách; bude žákům pomáhat při výběru VŠ/VOŠ  a bude též spolupracovat s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti.