O škole

Podnikavá kreativní škola II.

Podnikavá kreativní škola II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013063

Období realizace: 1. 8. 2019 – 31. 7. 2021

Rozpočet projektu celkem: 1 294 196,00

 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora a aktivity rozvíjející ICT.

 

Aktivita 2.III/4 Sociální pedagog – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – sociálního pedagoga středním školám
a podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem. Působí jako prostředník mezi střední školou a rodinou. Účinně pomůže žákům, jejichž rodiny nemají dostatečnou kapacitu pomoci s přípravou do školy a s motivací ke studiu. Poskytne pedagogům informace týkající se zázemí žáků a problémů, což následně pedagogům pomůže zvolit vhodný přístup k žákovi.

 

Aktivita 2.III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce školy
a zaměstnavatele středním školám. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele bude působit jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli. Účinně pomůže škole a zaměstnavatelům zajistit realizaci spolupráce školy dle oborů vzdělání, které škola vyučuje na základě zřizovací listiny, s firmami/institucemi daného oborového zaměření.

 

Aktivita 2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při vstupu na trh práce, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření 21/ se speciálními vzdělávacími potřebami a 22/ žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

 

Aktivita 2.III/17 Zapojení ICT technika do výuky na SŠ

Cílem této aktivity je umožnit školám působení ICT technika ve výuce všeobecných i odborných předmětů, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce
s digitálními technologiemi.

 

Aktivita 2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky
a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.