O škole

IKAP A2 - Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 Ústeckého kraje B (IKAP A2) – Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji, realizace KA1 Technický klub, jehož hlavními činnostmi jsou realizace kroužků, výukových programů a otevřených dílen v oblastech:

 

 • Robotika – programování
 • Řemeslo – kreativita
 • Gramotnosti – logika

 

Období realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2023

 

Rozpočet projektu celkem: 5 759 603,00 Kč

 

Kroužky jsou určeny pro děti a žáky ve všech 3 oblastech. Provozována otevřená dílna, kam mohou přijít neorganizované skupiny i jednotlivci a vyzkoušet si své znalosti a dovednosti pod odborným dohledem.

 

Povinná výuka je zajišťována formou výukových programů, určena je pro mateřské školy a přípravné ročníky, základní školy a střední školy.

 

Zapojení do projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 Ústeckého kraje B (IKAP B2) – Implementace intervencí KAP.

 

Kroužky jsou určeny pro děti a žáky ve všech 3 oblastech. Provozována otevřená dílna, kam mohou přijít neorganizované skupiny i jednotlivci a vyzkoušet si své znalosti a dovednosti pod odborným dohledem.

Povinná výuka je zajišťována formou výukových programů, určena je pro mateřské školy a přípravné ročníky, základní školy a střední školy.

 

 

 

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji (IKAP A2)

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

Období realizace projektu: 04/2020–03/2023

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje zajišťuje jako partner Ústeckého kraje klíčovou aktivitu č. 4. „Spolupráce škol a firem – Podnikavost a Chemie“

 

Popis aktivity č. 4:

 

Podnikání a podnikavost v řemeslných a technických oborech – realizace: 04/2020–03/2023

 

  1. Mentoring pedagogických pracovníků

 

Mentor pedagoga - (odborník na podnikání) bude s pedagogickými pracovníky za prostředky projektu (úhrada mezd) spolupracovat přímo ve výuce. Budou zpracovány podpůrné didaktické materiály „Průvodce trhu“, které pomohou učitelům a žákům lépe se orientovat v konkrétním podnikatelském prostředí dle oborů (navržené obory: elektro, stavebnictví, kovo, autoobory, zemědělství, gastro). Průvodci budou obsahovat např. ceny práce, materiálu, základní popis zákazníků, základní popis konkurence, trendů na daném trhu, typové rozpočty, typové denní pracovní náplně, typové povinnosti, typové legislativní normy atd. Pedagogičtí pracovníci a žáci budou moci tyto materiály libovolně dále samostatně využívat ve výuce.

 

  1. Simulace reálného podnikatelského prostředí

 

Ve výuce budou také simulovány příklady, které žákům pomohou přiblížit reálné podnikání, např. fiktivní založení firmy atd. K tomu slouží softwarová simulace skutečného podnikání – řešení konkrétních situací a změn, se kterými se v podnikání budou setkávat. Ve virtuální simulaci podnikání si žáci osvojí co nejvíce funkčních procesů podniku, vyzkouší si, jak řešit i krizové situace, které jsou běžnou praxí v rámci fungování podniku. Díky aktivitám projektu žáci získají jasnou představu o řízení podniku. Součástí bude také elektronická informační základna, která bude tvořit hlavní zdroj informací pro žáky a PP. Žáci a PP tam budou moci vyhledat všechny potřebné informace, které vedou k řešení problémů a dílčích úkolů v rámci vytvořeného virtuálního podniku.

 

  1.  Zapojení odborníka z podnikatelského prostředí do výuky na SŠ

 

Lektor – přednášky ve výuce: Z projektových nákladů budou hrazené (úhrada mezd) návštěvy podnikatelů - řemeslníků do výuky na SŠ. Během těchto návštěv budou předávat pedagogům a žákům zkušenosti s podnikáním, přibližovat jim příklady, ukázky a praktické situace z podnikání v daném oboru.

 

  1.  Školní podnikatelské inkubátory a mentoring žáků

 

Vytvoření školního podnikatelského inkubátoru, kde si žáci pod vedením mentorů a pedagogických pracovníků vyzkouší, co obnáší řídit firmu nebo jaká úskalí/výhody přináší vlastní podnikání. Získají tak zajímavé poznatky, které jim pomohou lépe se připravit na roli podnikatele, manažera. Pomoc žákům může probíhat po dobu jednoho školního roku v rozsahu 20 hodin/jeden školní rok. Ve spolupráci s vyučujícími odborných předmětů bude mentorem každému zájemci z řad žáků zpracován individuální plán pro přípravu, zahájení a vedení podnikání z prostředků projektu (úhrada mezd).