Pro uchazeče

Přijímací řízení

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Roudnice nad Labem, Neklanova 1806,

příspěvková organizace

Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem

Telefon: 416 831 555, 774 707 457   E-mail: sos.roudnice@sosasource.cz   www.sosasource.cz

 

Výsledky 4. kola přijímacího řízení do učebních oborů s výučním listem

 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení do učebních oborů s výučním listem

POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

PRO 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

 

Přijímání přihlášek do 12. června 2023

Výsledky budou zveřejněny 19. června 2023

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Helenou Všetečkovou, Ph.D., podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. f), ust.  § 59, ust. § 60, zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský zákon), ve znění pozdějších  předpisů, v souladu  s  vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

 

Uchazeč, který je přijat ke vzdělávání musí odevzdat zápisový lístek nejpozději
do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2023/2024 – 3. kolo

V Roudnici n. L., dne 2. 6. 2023                                                Mgr. Helena Všetečková, Ph.D., v.r.                               

                                                                                                                                      ředitelka školy

                                                                                                

 

 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení do maturitních oborů – náhradní termín

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do maturitních a učebních oborů

 

 

 

Vážení rodiče, milí uchazeči,

zveřejňujeme kódy uchazečů o studium, kteří byli přijati v odvolacím řízení k 9.5.2023

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel:


096, 097, 099, 115, 118, 130, 135.

 

Pokud jste již odevzdali zápisový lístek na jiné škole, máte právo požádat o jeho vrácení.

Druhá škola vám vydá zápisový lístek na základě rozhodnutí o přijetí, které zasíláme doporučenou poštou na adresu zákonného zástupce uchazeče.

 

Děkuji

Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.

ředitelka školy

 

PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímání přihlášek do 11. května 2023

Výsledky budou zveřejněny 18. května 2023

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Helenou Všetečkovou, Ph.D., podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. f), ust. § 59, ust. § 60, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2023/2024 – 2. kolo

Uchazeč, který je přijat ke vzdělávání musí odevzdat zápisový lístek nejpozději
do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

 

V Roudnici n. L., dne 2. 5. 2023

Mgr. Helena Všetečková, Ph.D., v.r.

      ředitelka školy

 

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do maturitních oborů

Ředitelka školy ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 takto:

seznamy přijatých/nepřijatých uchazečů do maturitních oborů zde:

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si zákonní zástupci nebo zletilý žáci vyzvednou na recepci školy v termínu:

                                   úterý 2. 5. 2023 od 9:30 hod. do 16:30 hod.

                                   případně po telefonické domluvě na tel. 774 707 457

 

Poučení o následcích neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě:

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek musí být podepsán jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem. Na nástavbové studium se zápisový lístek neodevzdává.

Seznam uchazečů přijatých ke studiu byl zveřejněn dne 28. dubna 2023, lhůta na odevzdání zápisového lístku do oboru 75-41-M/01 Sociální činnost tedy končí dne 16. května 2023.

Zápisové lístky lze odevzdávat již při převzetí rozhodnutí, případně na recepci školy každý všední den od 7:30 do 16:00 hodin.

 

 Roudnici n. L. dne 28. 4. 2023                                              Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.     

                                                                                                        ředitelka školy                                                                                                                                       

 

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do učebních oborů s výučním listem

Ředitelka školy ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 takto:

Seznamy přijatých/nepřijatých uchazečů do učebních oborů zde:

 

Neúspěšným uchazečům v „šedé zóně“ doporučujeme podat odvolání proti nepřijetí. Je velmi pravděpodobné, že se uvolní několik dalších míst a tito uchazeči budou přijati dodatečně.
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si zákonní zástupci vyzvednou na recepci školy v termínu: pondělí 24. 4. 2023 od 7:30 hod. do 16:00 hod. případně po telefonické domluvě na tel. 774 707 457
 

Poučení o následcích neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě:

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek musí být podepsán jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem.

Seznam uchazečů přijatých ke studiu byl zveřejněn dne 22. dubna 2023, lhůta na odevzdání zápisového lístku tedy končí dne 9. května 2023.

Zápisové lístky lze odevzdávat již při převzetí rozhodnutí, případně na recepci školy každý všední den od 7:30 do 16:00 hodin.
 

V Roudnici n. L. dne 22. 4. 2023                                                                    Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.

                                                                                                                                                              ředitelka školy

Dokumenty ke stažení