Úvod    >   O škole   >  

Školní řád

ŠKOLNÍ  ŘÁD

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L., Neklanova 1806, příspěvková organizace

Školní řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště (dále jen školní řád) vychází ze zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání (ve znění vyhlášky č. 196/2016 Sb.).

I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

      1)      Žáci se chovají zdvořile ke všem zaměstnancům školy a dbají jejich pokynů.

K sobě navzájem se chovají slušně a ohleduplně.

2)      Žáci přicházejí do školy včas, vhodně a čistě oblečeni.

3)      Žáci chodí do školy řádně připraveni, nosí s sebou učebnice, školní a další potřeby (např. sportovní úbor, pracovní oděv) podle rozvrhu a pokynů učitelů. Pokud není žák připraven na výuku, omlouvá se učiteli na začátku hodiny.

4)      Na mimoškolních akcích dodržují žáci školní řád a pokyny učitelů.

5)      Chrání své zdraví i zdraví jiných, dbají o čistotu a pořádek ve škole i jejím areálu.

6)      Šetří školní zařízení a chrání je před poškozením. Šetrně zacházejí se svými věcmi i věcmi ostatních žáků.

7)      Dojde-li k poškození zařízení či majetku školy, je povinen žák nebo třídní kolektiv, který poškození způsobil, tento společný majetek uhradit.

8)      Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Neponechávají je v odloženém oděvu, volně v tašce či v lavici apod. Do školy přinášejí jen věci, které souvisejí s vyučováním, nenosí do školy větší částky peněz, cenné předměty a živá zvířata. Škola neodpovídá za ztráty předmětů, které s vyučováním nesouvisejí (např. mobilní telefony, přenosné počítače, přehrávače apod.).

9)      Ztráty či odcizení osobního majetku hlásí žák neprodleně třídnímu učiteli. Bude-li žák usvědčen z krádeže, může být vyloučen ze školy. Nalezené věci se odevzdávají asistentce ředitelky.

10)  Do školy a přilehlého areálu i na akce organizované školou je žákům zakázáno:

      a)   přinášet předměty nebezpečné životu a zdraví (např. zbraně)

      b)   manipulovat s nimi

      c)   přinášet, držet, požívat nebo distribuovat návykové látky (alkohol, drogy).

11)  Ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v platném znění,  je zakázáno kouřit v blízkosti školy, ve všech objektech a částech školy, včetně všech akcí organizovaných školou. Tento zákaz se týká klasických nikotinových cigaret a dalších výrobků z tabáku, rovněž tak elektronických cigaret.

12)  Každé porušení výše uvedených zákazů bude hodnoceno jako hrubé a závažné porušení školního řádu. Za hrubý přestupek bude škola rovněž považovat vandalismus, brutalitu a šikanování.

13)  Žákům není dále povoleno:

a)      používat mobilní telefony a jiná elektronická zařízení pro komunikaci (přenosné počítače, tablety, „chytré“ hodinky) při vyučovacích hodinách nebo jiné organizované činnosti

b)    vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování

c)   napovídat při zkoušení, opisovat při písemných zkouškách a používat nedovolené pomůcky

d)   manipulovat s elektrickými přístroji, spotřebiči a pomůckami bez dozoru či povolení učitele

e)   během vyučování a přestávek opouštět budovu a areál školy (kromě dále uvedených případů).

14)  V době, kdy probíhá ve škole vyučování, jsou žáci, kteří nemají právě výuku, povinni zachovávat klid ve všech prostorách školy.

15)  Žáci jsou povinni chovat se s veškerou ohleduplností ke školní dokumentaci.

K jejich povinnostem také patří nosit do školy omluvné listy a studijní průkazy. Jejich ztrátu je nutné okamžitě hlásit třídnímu učiteli (dále jen TU).

16)  Žáci respektují zasedací pořádek určený TU a zapsaný v třídní knize, event. rozmístění určené vyučujícím
(v odborné učebně, při dělených hodinách).

17)  V odborných učebnách dodržují žáci provozní řád odborné pracovny, s kterým je vyučující daného předmětu seznámí. V odborných učebnách není žákům dovoleno zdržovat se bez povolení vyučujícího.

18)  Výzdobu učebny schvaluje správce učebny (v kmenových učebnách tříd je jím TU). Při umisťování obrazů, plakátů je třeba ponechat prázdnou čelní stěnu a veškerou výzdobu připevňovat tak, aby nedošlo k poškození stěn.

19)  Při přecházení mezi učebnami dbají žáci pravidel bezpečnosti.

20)  V řešení sociálně patologických jevů se postupuje ve spolupráci s výchovnými poradci, preventistou sociálně patologických jevů, rodiči, zákonnými zástupci a s policií v souladu s Metodickými pokyny MŠMT:

      a) Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28, včetně Příloh č. 1-22

      b) Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (Dokument MŠMT č.j.: 21149/2016).

II. PRÁVA ŽÁKŮ

1)      Práva žáků vyplývají z Úmluvy o právech dítěte.

2)      Žáci mají zejména právo:

a)       rozvíjet svoji osobnost, nadání, rozumové a fyzické schopnosti

b)      být seznámeni se svými právy a povinnostmi danými zákonnými normami a školním řádem

c)       na zdvořilost ze strany učitelů a všech zaměstnanců školy, mají právo vyslovit svůj názor, dodrží-li přitom zásady slušného jednání

d)      vyjádřit připomínky k práci školy, prostřednictvím zástupce třídy předkládat návrhy na schůzkách studentské rady s vedením školy nebo vznášet případné stížnosti řediteli školy prostřednictvím třídního učitele, písemně nebo při osobním jednání

e)       prostřednictvím svého zástupce dávat návrhy pro školskou radu

f)       na poradenskou pomoc poskytovanou školou (prostřednictvím výchovné poradkyně a metodika prevence sociálně patologických jevů) a pedagogicko-psychologickou poradnou, se kterou škola spolupracuje

g)      účastnit se akcí pořádaných školou

h)      obracet se na své vyučující se žádostí o konzultaci, radu či pomoc

i)        znát výslednou známku z každého předmětu nejpozději v den, kdy končí klasifikace za dané období. Jestliže mají žák nebo jeho rodiče (zákonní zástupci) pochybnosti o správnosti klasifikace na konci 1. nebo 2. pololetí, mohou do tří pracovních dnů ode dne, kdy se žák prokazatelně dozvěděl o jejím výsledku (nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení), požádat ředitele školy
o komisionální přezkoušení (viz § 69 školského zákona).

j)        stravovat se ve školní jídelně

k)      využívat aktivně svůj volný čas v rámci možností a vybavení školy, bezplatně nebo za režijní poplatek využívat zařízení školy, zejména kopírování, výpůjčky v knihovně, přístup na internet

l)        na základě potvrzení o studiu využívat výhody poskytované studentům (ISIC karta, jízdné, vstupy apod.)

m)    v případě nutnosti si uložit vyšší částky peněz nebo jiné cennosti u TU, vyučujícího TV nebo ve výjimečných případech v kanceláři školy

n)      požádat ředitelku školy sami (pokud jsou plnoletí) nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce
o odklad klasifikace, případně o možnost opakování ročníku, jestliže neprospěli ve více než dvou předmětech nebo neuspěli při opravné zkoušce

o)      být ze zdravotních důvodů osvobozeni z tělesné výchovy

p)      požádat ředitele školy v odůvodněných případech o individuální vzdělávací plán

q)      požádat ředitele školy o přerušení studia z vážných důvodů až na dobu dvou let

r)       volit zástupce, či být sami voleni (pouze zletilí žáci) do školské rady (školská rada byla zřízena k 1. lednu 2006, funkční období je 3 roky, školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně – viz § 167 školského zákona).

III. DOCHÁZKA DO ŠKOLY

1)      Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu a zúčastnit se vyučování všech povinných a nepovinných vyučovacích předmětů, které si zvolil.

2)      Do školy přicházejí žáci tak, aby byli se začátkem vyučovací hodiny v učebně připraveni na vyučování, pokud nestanoví jiný předpis odlišné pokyny (např. řád laboratoře, pokyny pro výuku TV). Po zazvonění na začátku každé hodiny zůstávají do příchodu vyučujícího v příslušné učebně a nevycházejí na chodbu. Hodinu ukončuje po zazvonění vyučující.

3)      V průběhu vyučování nesmějí žáci (kromě výuky a případů uvedených dále) opustit školní budovu. Žáci mohou o přestávce mezi 4. a 5. vyučovací hodinou využít k odpočinku školní hřiště a přilehlou zahradní plochu. Budovu školy a místa odborného výcviku neopouští v době přestávek mezi vyučovacími hodinami.

4)      Žák má právo z vážných důvodů s vědomím pedagogického pracovníka opustit školu během vyučování (akutní onemocnění, nezbytná návštěva lékaře apod.).

5)      Rozvrh hodin, jakož i všechny změny, jsou vyvěšeny na chodbě a ve sborovně.

6)      Žáci se po příchodu do školy nepřezouvají a své věci uloží ve třídě.

7)      Při odchodu na výuku mimo školní budovu (např. TV) se žáci řídí pokyny příslušného vyučujícího a zásadně přecházejí hromadně.

8)      Před vstupem do tělocvičny jsou žáci povinni se přezout do vhodné obuvi (která nezanechává tmavé šmouhy).

9)      Pozdní příchody jsou evidovány v třídní knize, opakované neomluvené pozdní příchody mají vliv na hodnocení chování.

IV. NEPŘÍTOMNOST VE ŠKOLE A JEJÍ OMLOUVÁNÍ

1)      Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloží svému třídnímu učiteli žádost
      o uvolnění podepsanou zákonným zástupcem. Žádost o uvolnění do tří dnů včetně posuzuje TU, nad tři
      dny ředitel školy.

2)      Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelného důvodu, je žák sám (pokud je plnoletý) nebo
      jeho zákonný zástupce povinen oznámit TU nejpozději do druhého dne důvod nepřítomnosti.

3)      Při omlouvání se zákonní zástupci i škola řídí Metodickým pokynem MŠMT č. j. 10194/2002 – 14:

a)  nepřítomnost ve škole omlouvá zákonný zástupce, resp. zletilý žák

b) ve výjimečných případech (především v případě častých absencí) může TU vyžadovat doložení
     nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci vystavené lékařem jako součást omluvenky vystavené
     zákonným zástupcem

             c)  o neomluvené i zvýšené omluvené absenci informuje TU ředitele školy a výchovnou poradkyni

             d) při neomluvené absenci do součtu 10 vyučovacích hodin postupuje TU podle čl. II, odst. 6
                  metodického pokynu (viz. výše)

       e) pokud neomluvená absence žáka přesáhne 25 vyučovacích hodin, zašle ředitel oznámení
            příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu (metodický
            pokyn čl. II, odst.10) nebo Policii ČR (čl. II, odst. 11).

4)      Žák předkládá omluvenku v omluvném listu, resp. studijním průkazu bezprostředně po návratu do školy,
      nejpozději další pracovní den. Na pozdější omluvenky již nebude brán zřetel a hodiny budou považovány
      za neomluvené.

5)      Žák je povinen veškeré soukromé záležitosti, návštěvy u lékaře apod. vyřizovat ve svém volném čase.
      Pokud je lékařské vyšetření nezbytné v době vyučování, požádá žák předem třídního učitele o uvolnění.

6)      Žádost o uvolnění z tělesné výchovy předkládá žák na předepsaném formuláři spolu s lékařským
      posudkem, s podpisem zákonného zástupce a vyjádřením příslušného vyučujícího TV řediteli školy na
      celý školní rok do 15. 9. Na později podané žádosti bude brán zřetel pouze ve výjimečných případech
      (úraz, změna zdravotního stavu).

7)      Onemocní-li žák, nebo některá z osob, s nimiž bydlí nebo je v trvalém styku, nakažlivou nemocí, oznámí
       to žák nebo jeho zákonný zástupce neprodleně ředitelství školy.

V. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

(1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se provádí podle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Na vysvědčení, ve čtvrtletí a v pololetí je hodnocení vyjádřeno klasifikací.

(2) V průběhu školního roku je žák klasifikován průběžně a celkově. Průběžná klasifikace hodnotí dílčí výsledky žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech, celková klasifikace se uskutečňuje na konci prvního a druhého pololetí. Způsob průběžného hodnocení volí jednotliví vyučující.

(3) Na počátku klasifikačního období oznámí vyučující žákům kritéria hodnocení (písemné práce, ústní zkoušení, opakování, domácí úkoly, laboratorní práce atd.) a jejich vliv na výsledné hodnocení. Při určování klasifikačního stupně posuzuje vyučující výsledky práce objektivně a dodržuje pedagogické zásady, zejména nehodnotí žáky ihned po jejich návratu do školy po řádně omluvené nepřítomnosti.

(4) Hodnocení za klasifikační období oznámí vyučující veřejně každému žákovi ještě před zaznamenáním do třídního výkazu. Výsledná klasifikace vychází z průběžného hodnocení, nemusí však být aritmetickým průměrem jednotlivých hodnocení.

(5) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výsledků vzdělávání a chování žáka se získávají zejména následujícími metodami a prostředky:

a) soustavným diagnostickým pozorováním žáka,

b) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,

c) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové),

d) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáků s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami,

e) rozhovory se žákem, popř. jeho zákonným zástupcem.

Zásady průběžného hodnocení

(1) Vyučovací předměty s převahou teoretického zaměření (jazykové, přírodovědné a společenskovědní)

a) Hodnotí se zejména:

·         ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, dovedností, kompetencí, faktů, pojmů, definic, zákonitostí nebo vztahů a schopnost je vyjádřit,

·         kvalita a rozsah získaných dovedností pro požadované intelektuální, popř. motorické činnosti, vyžaduje-li to charakter vyučovacího předmětu,

·         schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,

·         schopnost využívat a zobecňovat získané zkušenosti a poznatky,

·         kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,

·         aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,

·         přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,

·         kvalita výsledků činností,

·         osvojení účinných metod samostatné práce.

b) Hlediska pro klasifikaci výsledků vzdělávání:

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá a uplatňuje požadované dovednosti, kompetence, poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává intelektuální a motorické činnosti.

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů i při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, je samostatný a tvořivý. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat texty.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované dovednosti, kompetence, poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činností je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných dovedností, kompetencí, poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Požadované intelektuální a motorické činnosti nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, není vždy tvořivé. Ústní a písemný projev není vždy správný, přesný a výstižný, grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledků jeho činnosti. Je schopen samostatně se vzdělávat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných dovedností, kompetencí, poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je zpravidla málo tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má značné těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované dovednosti, kompetence, poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev jsou na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

(2) Vyučovací předměty s uměleckým nebo praktickým zaměřením (výtvarná, hudební a tělesná výchova aj.)

a) Teoretické celky se klasifikují podle odst. (1).

          b) Dále se hodnotí zejména:

·         stupeň tvořivosti, samostatnosti a kvalita projevu,

·         osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,

·         poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,

·         vztah žáka k činnostem a zájem o ně,

·         estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu,

·         všeobecná tělesná zdatnost a výkonnost s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka.

            c) Hlediska pro klasifikace výsledků činností žáka:

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá svých osobních předpokladů a velmi úspěšně je rozvíjí v individuálních i kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě v nových úkolech. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku nebo tělesnou kulturu. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus, popř. tělesnou zdatnost.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný a využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí v individuálním i kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky                    z hlediska požadavků učebních osnov. Žák převážně tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky        v nových úkolech. Rozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně svých schopností v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti, dovednosti a návyky mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný zájem o umění, popř. tělesnou kulturu. Nerozvíjí důsledněji svůj estetický vkus, popř. tělesnou zdatnost.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Své malé vědomosti a dovednosti aplikuje jen s výraznou pomocí. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus, popř. tělesnou zdatnost.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o činnosti a nevyvíjí potřebné úsilí rozvíjet svůj estetický vkus, popř. tělesnou zdatnost.

(3) Další zásady

a) Učitel je povinen vést evidenci o každém hodnocení žáka.

b) Výsledek ústního zkoušení vyučující oznámí ihned a veřejně s poukazem na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů či výtvorů. Hodnocení písemné práce sdělí vyučující žákům do 14 dnů ode dne jejího vypracování.

c) Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne vyučující rovnoměrně na celý školní rok. To se netýká předepsaných kontrolních prací z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků.

d) O termínu písemné práce, která má trvat déle než 25 minut, informuje vyučující žáky alespoň týden předem a zapíše ji do přehledu písemných prací. V jednom dni mohou žáci psát jen jednu takovou práci. Písemné práce delší než 25 minut se zadávají z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků, jejich vypracování nesmí přesáhnout 90 minut. V ostatních předmětech lze zadat písemné práce delší než 25 minut pouze po projednání v předmětové komisi.

Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení

(1) Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 1 - výborný, 2 - chvalitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatečný, 5 - nedostatečný.

(2) Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: 1 - velmi dobré, 2 - uspokojivé, 3 - neuspokojivé.

(3) Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni: prospěl s vyznamenáním, prospěl, neprospěl.

(4) Další zásady

a) Na konci 2. pololetí obdrží žák vysvědčení, za 1. pololetí mu je vydán výpis z vysvědčení.

b) Hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky jeho klasifikace v povinných předmětech a klasifikaci jeho chování. Nezahrnuje klasifikaci v nepovinných předmětech.

c) Žák prospěl s vyznamenáním, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů nemá horší než 1,5 a jeho chování je velmi dobré.

d) Žák prospěl, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný.

e) Žák neprospěl, má-li z některého povinného vyučovacího předmětu i po opravné zkoušce prospěch nedostatečný.

f) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených vzdělávacím programem s výjimkou předmětů, z nichž není hodnocen.

g) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června.

h) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby toto hodnocení bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.

i) Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše z 2 povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem.

j) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.

k) Žák, který neprospěl v období, kdy plní povinnou školní docházku, opakuje ročník.

l) Žákovi, který splnil povinnou školní docházku, může ředitel povolit opakování ročníku.

m) Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele o komisionální přezkoušení. Ředitel žadateli vyhoví bez zbytečného odkladu.

n) Komisionální zkoušku koná žák v případě opravné zkoušky a koná-li komisionální přezkoušení; v jednom dni lze konat nejvýše jednu zkoušku. Opravnou zkoušku může žák ve druhém pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelem školy dřívější termín; v případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy. Pro komisionální zkoušku stanoví ředitel tříčlennou komisi (předseda, zkoušející a přísedící), hodnocení je zapsáno do protokolu o zkoušce, výsledné hodnocení již nelze změnit. Termín opravných zkoušek je zveřejněn obvyklým způsobem v informačním systému školy a na internetu.

VI. PRAVIDLA HODNOCENÍ CHOVÁNÍ

1)      Velmi dobré – žák se chová a jedná v souladu s platnými předpisy.

2)      Uspokojivé  

a) žák porušuje školní řád řadou drobných přestupků (vyrušuje při vyučování, nenosí pomůcky, nechodí
    včas do školy a do hodin atp.)

b) závažnějším způsobem poruší školní řád.

3)      Neuspokojivé – žák závažným způsobem poruší nebo opakovaně porušuje školní řád.

VII. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

1)      Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.

2)      Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi
      po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy

             nebo déletrvající úspěšnou práci (viz §10 vyhlášky č. 13/2005 Sb.). Ředitel může udělit pochvalu či jiné 

             ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo

             za dlouhodobou úspěšnou práci či reprezentaci školy (viz §10 vyhlášky č. 13/2005 Sb.).

             Nejčastěji jsou žáci oceňováni:

a) pochvalou třídního učitele:

    - za úspěšné umístění ve školním kole soutěží

    - za kvalitní práci v třídní samosprávě a další aktivity

b) pochvalou ředitele školy:

    - za úspěšnou reprezentaci školy v obvodních a vyšších kolech soutěží

    - za výkony a činnosti, které je možno považovat za mimořádné

c) pochvalou učitele odborného výcviku.

3)      Podle závažnosti provinění proti školnímu řádu mohou být žákovi uložena některá z těchto kázeňských
      opatření:

- napomenutí třídního učitele (NTU)

- důtka třídního učitele (DTU)                                   

- důtka ředitele školy (DŘŠ)

- podmíněné vyloučení ze školy

- vyloučení ze školy.

Informace o udělení výchovného opatření se zaznamenává do školní dokumentace.

4)      O podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy rozhoduje ředitel školy v případě závažného
      porušení školního řádu a dalších závazných předpisů. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví
      ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Žákem školy přestane být žák dnem
      následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení ze školy, nestanoví-li toto rozhodnutí den
      pozdější (viz §31 školského zákona).

VIII. ŽÁKOVSKÁ SLUŽBA

1)      Třídní učitel určuje službu, která pečuje v průběhu vyučování o třídní knihu.

2)      Třídní učitel určuje týdenní pořádkovou službu, kterou tvoří dva žáci pokud možno z různých skupin
      s ohledem na dělenou výuku.

3)      Týdenní pořádková služba:

a) při příchodu do učebny kontroluje stav učebny, případné závady ohlásí neprodleně TU nebo
     příslušnému vyučujícímu

b) dbá na dodržování čistoty a pořádku v učebně

      c)  na začátku každé vyučovací hodiny hlásí vyučujícímu jména všech nepřítomných žáků

      d)  po každé vyučovací hodině smaže tabuli

      e)  dbá, aby ve třídě byla vždy k dispozici křída

      f) ohlásí vedení školy nejpozději do 10 minut po zazvonění na hodinu, nedostaví-li se vyučující do hodiny

      g) upozorní vyučujícího, končí-li v učebně výuka, a zajistí, aby byla smazána tabule, zavřená okna,
           vyklizené lavice a též zvednuté židle. Učebnu opustí třída uklizenou.

IX. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BOZP ŽÁKŮ

Žáci jsou povinni na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví plnit následující podmínky:

a)       dodržovat školní a vnitřní řád školy a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

b)      plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem

c)   při praktickém vyučování a praktické přípravě respektovat ustanovení zákoníku práce, upravující pracovní
      dobu, pracovní podmínky, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, další předpisy k zajištění bezpečnosti a
      ochrany zdraví při práci 

d)       používat pracovní oděv nebo cvičební úbor a obuv a mít výstroj podle druhu vykonávané činnosti a podle pokynů učitele, který dodržování tohoto požadavku kontroluje, žák musí mít cvičební úbor, pracovní oděv a obuv v řádném použitelném stavu

e)   dodržovat další zvláštní pravidla při některých činnostech, zejména při výuce některých odborných předmětů se zvýšeným rizikem ohrožení zdraví a života, při praktickém vyučování, praktické přípravě při výuce tělesné výchovy, koupání, výuce plavání, lyžařském výcviku, sportovních a turistických akcích, žák musí mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii

      f)   žáci nesmí přicházet do školy a na akce pořádané školou pod vlivem alkoholu a jiných omamných
      a psychotropních látek

g)       zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělání nebo účast na akcích vyžadujících zdravotní způsobilost

h)      změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení žáka do prováděných činností, oznamují žáci okamžitě příslušnému pedagogickému pracovníkovi

i)      utrpí-li žáci úraz v průběhu vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, oznamují tuto skutečnost okamžitě příslušnému pedagogickému pracovníkovi.

X. OBECNÁ USTANOVENÍ

         Doklady (vyplněné a podepsané TU) potvrzuje v úředních hodinách asistentka ředitelky a osobní referentka.

1)      Žák je povinen na začátku školního roku oznámit TU a jeho prostřednictvím ředitelství školy osobní
údaje. Jakoukoli změnu v průběhu školního roku je žák povinen oznámit neprodleně, nejpozději do tří
dnů.

2)      Stravování ve školní jídelně (obědy i změny) si vyřizuje každý žák individuálně v kanceláři vedoucího
školní jídelny. Při stravování dodržuje řád školní jídelny.

3)      Žáci mají možnost používat kopírku ve studovně školy v administrativní budově. K dispozici jsou jim
i nápojové automaty v přízemí.

4)      Na plnění pravidel školního řádu dbají všichni pracovníci i žáci školy.

 

Tento školní řád byl schválen Školskou radou dne 31. května 2017, projednán na poradě pedagogických pracovníků dne 28. srpna 2017 a nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

Tímto se zrušuje Školní řád ze dne 13. května 2013.

V   Roudnici nad Labem, dne 31. 5. 2017                                                                                                       

Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.

             ředitelka školy

Školní řád ke stažení zde

instagram
×