O škole

Projekty

Technické kluby

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A GRAMOTNOSTÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

Projekt: PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A GRAMOTNOSTÍ V ÚSTECKÉM KRAJI (ÚK IKAP A2)
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377
Realizace projektu: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2023

Cílem projektu je vytvoření 19ti Technických klubů, 6ti odborných metodických skupin pro oblasti čtenářská, matematická a digitální gramotnost a pro předměty BI, CH a FY. Dále projekt cílí na podporu CVP, které provozuje UJEP v Ústí nad Labem. Projekt také podporuje spolupráci škol a firem.

Anotace projektu:
Aktivity projektu jsou v souladu s KAP 2 a s prioritami v oblasti vzdělávání pro roky 2020 – 2023.
Projekt je zaměřen na hlavní aktivity v souladu s výzvou:
– Technické kluby
– Centrum virtuálního prototypování UJEP
– Odborné metodické skupiny
– Spolupráce škol a firem – Podnikavost a Chemie
Realizace projektu je plánována na 36 měsíců a bude probíhat ve spolupráci s partnery z oblasti školství.

 

Inovace ve strojírenství

„Inovace profesních kvalifikací ve strojírenských oborech“

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.06/05.0009

Realizátor:  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace ukončuje realizaci projektu pod názvem „Inovace profesních kvalifikací ve strojírenských oborech“ registrovaný pod číslem CZ.1.07/3.2.06/05.0009.

V měsíci červnu došlo k ukončení všech aktivit projektu, proběhlo pilotního ověření všech inovovaných vzdělávacích materiálů upravených o připomínky ověřovatele výukových materiálů k profesní kvalifikaci „Servisní pracovník u zákazníka, Klempíř strojní, Zámečník a Základní kovoobráběčské práce“ Realizace proběhla ve 3 prezenčních kurzech (každý kurz trval 6 hodin) vedených odborným garantem v termínech: Servisní pracovník u zákazníka 28.4.2015, 26.5.2015 a 9.6.2015, Klempíř strojní 23.4.2015, 14.5.2015 a 2.6.2015, Zámečník 19.2.2015, 5.3.2015 a 2.4.2015, Základní kovoobráběčské práce 24.2.2015, 17.3.2015 a 7.4.2015.

Bylo úspěšně podpořeno 20 účastníků, kteří úspěšně složili závěrečný test ne e-learningu, aktivně se účastnili 3 prezenčních kurzů a úspěšně zvládli úkol přidělený odborným garantem.

Dále byla vytvořena e-learningová aplikacehttp://kvalifikace.sosasource.cz/  , která umožňuje všem registrovaným účastníkům individuální distanční vzdělávání v rámci dané profese. Součástí je i naplnění aplikace finálními inovovanými vzdělávacími materiály.

1.7.2015 začalo období udržitelnosti projektu, inovované profesní kvalifikace budou autorizovány a nabízeny všem zájemcům z řad účastníků dalšího vzdělávání. V období od září 2015 do června 2016 proběhne vzdělávací cyklus všech inovovaných profesních kvalifikací (Servisní pracovník u zákazníky, Klempíř strojní, Zámečník a Základní kovoobráběčské práce) a bude úspěšně podpořeno min. 20 účastníků dalšího vzdělávání.

V případě zájmu o některý ze vzdělávacích cyklů kontaktujte projektovou pracovnici Martinu Kaiserovou, e-mail: kaiserova.martina@seznam.cz; tel.: +420 778 481 299.

 

Celý projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a o jeho dalším průběhu Vás budeme dále informovat.


V měsíci únoru došlo k zahájení pilotního ověření u Zámečníka a Základních kovoobráběčských prací s účastí 5 zástupci cílové skupiny. V úvodu pilotního ověření proběhlo představení účastníků, odborného garanta a ověřovatele, dále byli účastníci seznámeni s průběhem pilotního kurzu, s časovým harmonogramem a plánem oblastí. Účastníkům byl představen projekt, jeho financování a publicita projektu.

Celý projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a o jeho dalším průběhu Vás budeme dále informovat.


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace zahájila realizaci projektu pod názvem „Inovace profesních kvalifikací ve strojírenských oborech“ registrovaný pod číslem CZ.1.07/3.2.06/05.0009.

Hlavním cílem projektu je inovace profesních kvalifikací v oborech Servisní pracovník u zákazníka, Klempíř strojní, Zámečník, Základní kovoobráběčské práce. Tyto obory byly vybrány na základě průzkumu trhu a požadavků regionálních zaměstnavatelů v Ústeckém kraji. Situace na trhu práce vyžaduje poptávku po kvalifikovaných pracovnících ve výše zmíněných oborech.

U těchto oborů se jedná především o potenciální ztrátu odborné způsobilosti, jelikož související technologie se stále modernizují. Zapojení pracovníci jsou tedy ohroženi ztrátou odborné způsobilosti k výkonu výše zmíněných profesí, jelikož požadavky zaměstnavatelů se neustále zvyšují. Účastníci pilotáže budou mít možnost osobních konzultací s garanty jednotlivých oborů v rámci prezentačních kurzů.  Zapojení zástupci cílové skupiny budou motivováni dosažením vyšší odborné způsobilosti a tím se pochopitelně zvýší i jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Celý projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a o jeho dalším průběhu Vás budeme dále informovat.


Inovace profesních kvalifikací ve strojírenských oborech

Realizátor:         Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace

Hlavním cílem projektu je inovace profesních kvalifikací v oborech:

 • Servisní pracovník u zákazníka
 • Klempíř strojní
 • Zámečník
 • Základní kovoobráběčské práce

Tyto obory byly vybrány na základě průzkumu trhu a požadavků regionálních zaměstnavatelů v Ústeckém kraji. Situace na trhu práce vyžaduje poptávku po kvalifikovaných pracovnících ve výše zmíněných oborech.

U těchto oborů se jedná především o potenciální ztrátu odborné způsobilosti, jelikož související technologie se stále modernizují. Zapojení pracovníci jsou tedy ohroženi ztrátou odborné způsobilosti k výkonu výše zmíněných profesí, jelikož požadavky zaměstnavatelů se neustále zvyšují.

Účastníci pilotáže budou mít možnost osobních konzultací s garanty jednotlivých oborů v rámci prezentačních kurzů.  Zapojení zástupci cílové skupiny budou motivováni dosažením vyšší odborné způsobilosti a tím se pochopitelně zvýší i jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Pilotáž - obor Servisní pracovník u zákazníka

V této fázi proběhne pilotáž vzdělávacího programu pro kvalifikaci "Servisní pracovník u zákazníka". Vzdělávací program bude vycházet z osnovy v souladu s Národní soustavu kvalifikací (NSK), přičemž největší důraz bude kladen na INOVOVANÝ, resp. nově zařazený vzdělávací materiál.

INOVACE v rámci kvalifikace "Servisní pracovník u zákazníka" se promítne v následujících tématech.

1. ODBORNÉ KOMPETENCE

a) příjem vozidla, objednávka opravy vozidla

b) provedení diagnostiky, předběžné nacenění opravy

c) nabídka odborné údržby vozidla

d) vrácení opraveného vozidla zákazníkovi

Pilotáž proběhne formou samostudia prostřednictvím e-learningu. Výhodou této formy pro CS je možnost "studia při práci". Předpokládaná časová náročnost je cca 50 hodin. Účastníkům pilotáže bude na e-learningu k dispozici odborný garant jako konzultant, resp. poradce.

Součástí pilotáže bude také série prezenčních kurzů v prostorách žadatele (kompletně na náklady žadatele). Předpokládáme realizaci 3 kurzů v rozsahu 4-6 hodin. Na těchto kurzech budou názorně prakticky demonstrována některá odborná témata z e-learningu. Kurzy povede odborný garant.

Ověření znalostí CS proběhne ve 2 rovinách:

 1. teoretické znalosti - prostřednictvím e-learningu (test)
 2. praktické dovednosti - v závěru prezenčních kurzů

Počet účastníků pilotáže je min. 5 osob pro tuto profesní kvalifikaci.

V rámci pilotáže se zapojí také ověřovatel výukových materiálů. Bude se jednat o odborníka z praxe. Ověřovatel bude připomínkovat vytvořený vzdělávací materiál z hlediska jeho praktické relevantnosti a proces vzdělávání CS z hlediska jeho efektivnosti (účast na prezenčních kurzech). Na základě jeho průběžných připomínek bude odborný garant vzdělávací materiál průběžně upravovat.

Pilotáž - obor Klempíř strojní

V této fázi proběhne pilotáž vzdělávacího programu pro kvalifikaci "Klempíř strojní". Vzdělávací program bude vycházet z osnovy v souladu s Národní soustavu kvalifikací (NSK), přičemž největší důraz bude kladen na INOVOVANÝ, resp. nově zařazený vzdělávací materiál.

INOVACE v rámci kvalifikace "Klempíř strojní" se promítne v následujících tématech.

1. OBSLUHA A SEŘIZOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH STROJŮ

 1. ohraňovací lisy a vystřihovačky, základní jednoduché pracovní operace

1. EKONOMIKA A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

 1. finanční náročnost výroby, resp. cena jednoho výrobku (dle aktuálních cen materiálu, energií a vykonané práce)
 2. nakládání s odpady dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Pilotáž proběhne formou samostudia prostřednictvím e-learningu. Výhodou této formy pro CS je možnost "studia při práci". Předpokládaná časová náročnost je cca 50 hodin. Účastníkům pilotáže bude na e-learningu k dispozici odborný garant jako konzultant, resp. poradce.

Součástí pilotáže bude také série prezenčních kurzů v prostorách žadatele (kompletně na náklady žadatele). Předpokládáme realizaci 3 kurzů v rozsahu 4-6 hodin. Na těchto kurzech budou názorně prakticky demonstrována některá odborná témata z e-learningu. Kurzy povede odborný garant.

Ověření znalostí CS proběhne ve 2 rovinách:

 1. teoretické znalosti - prostřednictvím e-learningu (test)
 2. praktické dovednosti - v závěru prezenčních kurzů

Počet účastníků pilotáže je min. 5 osob pro tuto profesní kvalifikaci.

V rámci pilotáže se zapojí také ověřovatel výukových materiálů. Bude se jednat o odborníka z praxe. Ověřovatel bude připomínkovat vytvořený vzdělávací materiál z hlediska jeho praktické relevantnosti a proces vzdělávání CS z hlediska jeho efektivnosti (účast na prezenčních kurzech). Na základě jeho průběžných připomínek bude odborný garant vzdělávací materiál průběžně upravovat.

Pilotáž - obor Zámečník

V této fázi proběhne pilotáž vzdělávacího programu pro kvalifikaci "Zámečník". Vzdělávací program bude vycházet z osnovy v souladu s Národní soustavu kvalifikací (NSK), přičemž největší důraz bude kladen na INOVOVANÝ, resp. nově zařazený vzdělávací materiál.

INOVACE v rámci kvalifikace "Zámečník" se promítne v následujících tématech.

1. ORIENTACE VE STROJÍRENSKÝCH NORMÁCH A V TECHNICKÉ DOKUMENTACI STROJŮ, PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ

a) orientace v elektrotechnické dokumentaci a základních elektrotechnických pojmech

2. PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, REKONSTRUKCÍ, OPRAV A GENERÁLNÍCH OPRAV STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

a) orientace ve lhůtách provádění revizí technických zařízení

Pilotáž proběhne formou samostudia prostřednictvím e-learningu. Výhodou této formy pro CS je možnost "studia při práci". Předpokládaná časová náročnost je cca 50 hodin. Účastníkům pilotáže bude na e-learningu k dispozici odborný garant jako konzultant, resp. poradce.

Součástí pilotáže bude také série prezenčních kurzů v prostorách žadatele (kompletně na náklady žadatele). Předpokládáme realizaci 3 kurzů v rozsahu 4-6 hodin. Na těchto kurzech budou názorně prakticky demonstrována některá odborná témata z e-learningu. Kurzy povede odborný garant.

Ověření znalostí CS proběhne ve 2 rovinách:

 1. teoretické znalosti - prostřednictvím e-learningu (test)
 2. praktické dovednosti - v závěru prezenčních kurzů

Počet účastníků pilotáže je min. 5 osob pro tuto profesní kvalifikaci.

V rámci pilotáže se zapojí také ověřovatel výukových materiálů. Bude se jednat o odborníka z praxe. Ověřovatel bude připomínkovat vytvořený vzdělávací materiál z hlediska jeho praktické relevantnosti a proces vzdělávání CS z hlediska jeho efektivnosti (účast na prezenčních kurzech). Na základě jeho průběžných připomínek bude odborný garant vzdělávací materiál průběžně upravovat.

Pilotáž - obor Základní kovoobráběčské práce

V této fázi proběhne pilotáž vzdělávacího programu pro kvalifikaci "Základní kovoobráběčské práce". Vzdělávací program bude vycházet z osnovy v souladu s Národní soustavu kvalifikací (NSK), přičemž největší důraz bude kladen na INOVOVANÝ, resp. nově zařazený vzdělávací materiál.

INOVACE v rámci kvalifikace "Základní kovoobráběčské práce" se promítne v následujících tématech.

1. DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ PRACOVNÍCH POMŮCEK

a) nakládání s odpady dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

2. VÝROBA SOUČÁSTÍ NA OBRÁBĚCÍCH STROJÍCH

b) provedení zjištění optimálních řezných podmínek podle používaného materiálu nástrojů a materiálu obrobku

Pilotáž proběhne formou samostudia prostřednictvím e-learningu. Výhodou této formy pro CS je možnost "studia při práci". Předpokládaná časová náročnost je cca 50 hodin. Účastníkům pilotáže bude na e-learningu k dispozici odborný garant jako konzultant, resp. poradce.

Součástí pilotáže bude také série prezenčních kurzů v prostorách žadatele (kompletně na náklady žadatele). Předpokládáme realizaci 3 kurzů v rozsahu 4-6 hodin. Na těchto kurzech budou názorně prakticky demonstrována některá odborná témata z e-learningu. Kurzy povede odborný garant.

Ověření znalostí CS proběhne ve 2 rovinách:

 1. teoretické znalosti - prostřednictvím e-learningu (test)
 2. praktické dovednosti - v závěru prezenčních kurzů

Počet účastníků pilotáže je min. 5 osob pro tuto profesní kvalifikaci.

V rámci pilotáže se zapojí také ověřovatel výukových materiálů. Bude se jednat o odborníka z praxe. Ověřovatel bude připomínkovat vytvořený vzdělávací materiál z hlediska jeho praktické relevantnosti a proces vzdělávání CS z hlediska jeho efektivnosti (účast na prezenčních kurzech). Na základě jeho průběžných připomínek bude odborný garant vzdělávací materiál průběžně upravovat.

Inovace ve stavebnictví

„Inovace profesních kvalifikací ve stavebních oborech“

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.06/05.0010

Realizátor:  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

Projekt ,,Inovace profesních kvalifikací ve stavebních oborech“ dospěl ke svému závěru.

Projekt „Inovace profesních kvalifikací ve stavebních oborech“ reg. č.: CZ.1.07/3.2.06/05.0010, o jehož průběhu jsme Vás v uplynulých měsících pravidelně informovali, se v těchto dnech blíží ke svému závěru. Projekt se zaměřením na inovace profesních kvalifikací pro čtyři obory z oblasti stavebnictví byl realizován Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Roudnice nad Labem spolu s partnerem projektu SPVV Společností pro vzdělávání a výzkum, s.r.o.. Během realizace projektu vznikl vzdělávací program pro čtyři profesní kvalifikace: Stavební klempíř, Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, Zedník, Zhotovitel zateplovacích systémů.
Všechny vzdělávací materiály jsou zapojeným účastníkům k dispozici prostřednictvím speciálně vytvořeného webového portálu ,,e-Learningu“ kvalifikace.sosasource.cz. Zapojení pracovníci ocenili možnost opakování jednotlivých inovovaných témat, což velmi napomohlo při získání schopností a dovedností. Závěrem pilotování vzdělávacího programu a pilotních dnů ještě dojde k testování účastníků. Účastníci před sebou mají jak e-learningový test z probíraných témat tak i ověření praktických dovedností, které budou spočívat ve zvládnutí manuálního úkolu, který jim bude přidělen. Velké množství zaměstnavatelů požaduje při výběru svých zaměstnanců plnou odbornou způsobilost. Primárním cílem tohoto projektu bylo inovovat profesní kvalifikace ve stavebních oborech a poskytnout zvýšení odborné kvalifikace pracovníkům.

1.7.2015 začalo období udržitelnosti projektu, inovované profesní kvalifikace budou autorizovány a nabízeny všem zájemcům z řad účastníků dalšího vzdělávání. V období od září 2015 do června 2016 proběhne vzdělávací cyklus všech inovovaných profesních kvalifikací (Stavební klempíř, Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, Zedník, Zhotovitel zateplovacích systémů) a bude úspěšně podpořeno min. 20 účastníků dalšího vzdělávání.

V případě zájmu o některý ze vzdělávacích cyklů kontaktujte projektovou pracovnici Martinu Kaiserovou, e-mail: kaiserova.martina@seznam.cz; tel.: +420 778 481 299.

Celý projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a o jeho dalším průběhu Vás budeme dále informovat.


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace zahájila realizaci projektu pod názvem „Inovace profesních kvalifikací ve stavebních oborech“ registrovaný pod číslem CZ.1.07/3.2.06/05.0010. Partnerem projektu je společnost SPVV Společnost pro vzdělávání a výzkum s.r.o..

V minulém vydání článku, jsme vás informovali o realizaci projektu, který zahájila Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem s názvem „Inovace profesních kvalifikací ve stavebních oborech“ reg. č.: CZ.1.07/3.2.06/05.0010.
V dnešním článku se dozvíte více o tom, v jaké fázi se projekt nyní nachází a co se v projektu připravuje na další období. V listopadu 2014 bylo zahájeno výběrové řízení pro přípravu vzdělávacího programu. Zadavatel projektu inovuje profesní kvalifikace pro 4 obory z oblasti stavebnictví: Stavební klempíř, Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, Zedník, Zhotovitel zateplovacích systémů

Výsledkem bude inovovaný standard profesních kvalifikací, který bude lépe odpovídat potřebám zaměstnavatelů. Účastníci pilotáže si prohloubí svou odbornou způsobilost a zvýší svou uplatnitelnost na trhu práce. Tyto obory byly vybrány na základě průzkumu trhu práce a požadavků regionálních zaměstnavatelů. Pracovníci v těchto oborech jsou dle tohoto průzkumu ohroženi potenciální ztrátou odborné způsobilosti, vzhledem k rychlé modernizaci technologií a procesů v těchto oborech. Začátkem tohoto roku došlo k rozhodnutí o výběru dodavatele ke zpracování e-learningu, vč. grafického zpracování vzdělávacího materiálu. Dodavatel započal tvorbu e-learningové aplikace z dodaných vzdělávacích materiálů, která umožní účastníkům individuální vzdělávání v rámci dané profesní kvalifikace. Dalším výstupem naší práce je zahájené pilotování vzdělávacího programu formou kurzů pro cílové skupiny, kterými jsou pracovníci stavebních firem, jejichž pracovní náplň odpovídá jedné z vybraných profesních kvalifikací. Pilotování vzdělávacích modulů bude probíhat prezenční formou v rozsahu 3 kurzy (6-8 výukových hodin pro každý kurz) a e-learningového studia v období II.-VI. 2015.

Celý projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a o jeho dalším průběhu Vás budeme dále informovat.


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace zahájila realizaci projektu pod názvem „Inovace profesních kvalifikací ve stavebních oborech“ registrovaný pod číslem CZ.1.07/3.2.06/05.0010. Partnerem projektu je společnost SPVV Společnost pro vzdělávání a výzkum s.r.o..

Hlavním cílem projektu je inovace profesních kvalifikací v oborech Stavební klempíř, Zedník, Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace a Zhotovitel zateplovacích systémů. Tyto obory byly vybrány na základě průzkumu trhu a požadavků regionálních zaměstnavatelů v Ústeckém kraji. Situace na trhu práce vyžaduje poptávku po kvalifikovaných pracovnících ve výše zmíněných oborech.

U těchto oborů se jedná především o potenciální ztrátu odborné způsobilosti, jelikož související technologie se stále modernizují. Zapojení pracovníci jsou tedy ohroženi ztrátou odborné způsobilosti k výkonu výše zmíněných profesí, jelikož požadavky zaměstnavatelů se neustále zvyšují. Účastníci pilotáže budou mít možnost osobních konzultací s garanty jednotlivých oborů v rámci prezentačních kurzů.  Zapojení zástupci cílové skupiny budou motivováni dosažením vyšší odborné způsobilosti a tím se pochopitelně zvýší i jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Celý projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a o jeho dalším průběhu Vás budeme dále informovat.

EU peníze školám

Projekt EU peníze školám

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin.   

V rámci naší školy je projekt zaměřen na tvorbu digitálních učebních materiálů v odborných předmětech kontrola a měření, silniční vozidla, Stroje a zařízení, Technologie, Automobily, Dopravní prostředky, Elektrotechnika a ICT. Další oblastí, kterou se projekt zabývá, je zkvalitnění výuky cizích jazyků. Zde je zaměřen na tvorbu a využití digitálních učebních materiálů při výuce anglického a německého jazyka.

 

3D technologie ve výuce

UDRŽITELNOST PROJEKTU

V roce 2015 a 2016 probíhá udržitelnost projektu, kdy jsou podpořeny další žáci základních a středních škol. Žáci shlédnou 3D výukový film a pracují s pracovními listy. V roce 2016 dojde k inovaci pracovních listů a metodiky pro pedagogy.

V rámci udržitelnosti je používán nakoupený majetek jako 3D televizor, 3D přehrávač, vizualizér a aktivní 3D brýle. Součástí výuky dějepisu a zeměpisu a zhlédnutí 3D výukových filmů je používání drobného hmotného majetku jako fotoaparát, videokamera a diktafon.

Zapojené ZŠ:

ZŠ Straškov-Vodochody

3. ZŠ Most

2. ZŠ Roudnice nad Labem

1. ZŠ Roudnice nad Labem

ZŠ Školní, Štětí

Zapojené SŠ:

Střední škola technická Most

 

Název projektu: 3D technologie ve výuce

reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/02.0047

Nositel projektu:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace        

Doba trvání projektu: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo prioritní osy: 7.1

Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název výzvy: Ústecký kraj - výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1

Cílem projektu je vzdělávání žáků základních a středních škol prostřednictvím vzdělávacího modulu s názvem "3D technologie ve výuce" jakožto netradičního prostředku vzdělávání. Součástí tohoto vzdělávacího modulu bude vytvoření dvou 3D filmů (se zaměřením na oblast Roudnicka a Mostecka), pracovních listů pro danou tématiku a metodiku pro pedagogy, jak s těmito prostředky vzdělávání pracovat.

Záměrem předkládaného projektu je vzdělávat žáky prostřednictvím propojení 3D technologií a předmětů zeměpisu a dějepisu. K tomuto účelu vytvoříme 3D filmy zaměřené na okolí, které jim je blízké (města a okolí, kde žijí) v průběhu změn z dějepisného hlediska.

Cílovými skupinami projektu jsou žáci ZŠ (400) a žáci střední školy (50), taktéž pak pedagogové základních škol (8) a pedagogové střední školy (2). Tyto zástupci CS budou v rámci projektu podpořeni několika typy podpor.

 

Aktivita č. 1 

Tvorba vzdělávacího modulu „3D technologie ve výuce“

- stavební základ celého projektu

Skládá se z:

 1. 2 filmů zpracovaných ve 3D technice
 2. 12 souborů pracovních listů
 3. 2 x metodika pro pedagogy

V rámci této aktivity bude pořízeno vybavení potřebné k realizaci výuky tohoto vzdělávacího modulu, které obdrží každá ze zapojených škol, konkrétně:

5x 3D televize

5x 3D přehrávač

5x 125 3D brýlí

5x Vizualizér

 

Aktivita č. 2

Zavedení vzdělávacího modulu do výuky, realizace vzdělávání, soutěž 

- v rámci této klíčové aktivity bude probíhat zavedení vzdělávacího modulu do výuky a realizace samotného vzdělávání prostřednictvím vzdělávacích prostředků /epizody 3D filmu, pracovní listy, využití vizualizérů, které dotvoří interaktivitu a dynamičnost výuky/. V závěru projektu pak bude uspořádána soutěž nabytých vědomostí v oblasti dějepisné a zeměpisné znalosti na Mostecku a Roudnicku. Soutěž proběhne v každém ročníku zapojených základních škol, každá třída vytvoří skupinu žáků a budou pracovat na společném úkolu, který se pak vyhodnotí. Fantazii se meze nekladou, žáci mohou zpracovat úkoly formou prezentace, videospotu, audiospotu, koláže, eseje, knihy apod. Pro tyto činnosti budou zakoupeny:

4x digitální videokamera

4x diktafon

4x digitální fotoaparát

 

Zapojené ZŠ:

ZŠ Straškov-Vodochody

3. ZŠ Most

2. ZŠ Roudnice nad Labem

1. ZŠ Roudnice nad Labem

ZŠ Školní, Štětí

ZŠ Stětí, Ostrovní

 

Zapojené SŠ:

Střední škola technická Most

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Inspiruj a vzdělávej se

Název projektu: INSPIRUJ SE A VZDĚLEJ SE

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

reg. č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0004

Nositel projektu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

Spolupracující školy:

- Střední škola technická Most Velebudice

- SŠ elektrotechniky a spojů Ústí nad Labem

- SOŠ a SOU Podbořany

- Střední škola technická Varnsdorf

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 7.1.3 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Zprostředkující subjekt: Ústecký kraj

Název projektu: Inspiruj se a vzdělávej se

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.49/01.0004

Období realizace: 1. 1. 2012 – 30. 4. 2013

Vedoucí projektu: Mgr. Bc. Helena Všetečková

- rozšíření kvalifikace a zlepšení kompetencí učitelů předmětů odborného výcviku a učitelů odborných předmětů v teoretickém vyučování na středních školách v ÚK v oborech stavebnictví (např. Instalatér), strojírenství (např. Mechanik strojů a zařízení, Strojírenská a elektrotechnická zařízení), elektrotechnika (např. Mechanik elektronik, Mechanik elektrotechnických zařízení) a telekomunikační technika (např. Informační technologie) a podpora jejich aktivního a inovativního přístupu k výuce

Aktivita č.1

Seznámení pedagogů středních oborných škol s novinkami v oblasti technologií

Přehledná publikace, která bude obsahovat informace roztříděné do následujících sekcí:

 • Představení aktuálních trendů a technologiích ve výrobní sféře, roztříděné podle uvedených oborů:
 • Stavebnictví, strojírenství, elektrotechniky, telekomunikační techniky
 • Přehled novinek a trendů roztříděný podle výše uvedených oborů
 • Popis současného stavu na trhu práce v Ústeckém kraji se zaměřením na technické obory, včetně uvedení nejžádanějších profesí a požadavků na zájemce o tyto profese

Výstupem této klíčové aktivity bude také seznam firem, se kterými bude navázána užší spolupráce a které zajistí odborné exkurze

Aktivita č.2

Navázání spolupráce mezi školami a firemním sektorem

 • 8 exkurzí pedagogů odborných předmětů do firem, kde budou blíže seznámeni s konkrétním provozem, technologiemi, které jsou v současnosti využívány a novinkami, které se v daným firmách chystají
 • 10 workshopů s odborníky z praxe, kde bude pedagogům představen současné směřování vybraných oborů i technické a odborné požadavky na lidské zdroje ze strany zaměstnavatelů

Aktivita č.3

Rozvoj kompetencí a dovedností pedagogů odborných předmětů

 • Vzdělávací program sestávající z úvodní části a ze čtyř modulů:

1. Stavebnictví

2. Strojírenství

3. Elektrotechnika

4. Telekomunikační technika

Každý modul bude mít zhruba tuto strukturu:

 • Specifika oboru ve vztahu k výuce
 • Metody výuky včetně názorných příkladů
 • Přehled novinek v oboru a využití v praxi
 • Požadavky na absolventy vycházející z aktuální situace na trhu práce a požadavků firem
 • Zkušenosti s praktickým vzděláváním v zahraničí
 • Aktivita č.4
 • Seznámení pedagogů SOŠ se zahraničními novinkami v oboru a s příklady dobře fungující spolupráce mezi zahraničními odbornými školami a firmami
 • Realizace 4 zahraničních stáží
 •       Francie, Německo, Slovensko a Velká Británie
 • - při samotné stáži budou pedagogové nejprve seznámeni s chodem dané zahraniční školy poté jim bude představena spolupráce s podnikatelskými subjekty
 • - v rámci stáže se uskuteční exkurze do vybraného podniku, kde bude spolupráce názorně demonstrována

Přehled monitorovacích indikátorů

 • 2 nově vytvořené/inovované produkty
 • Publikace Aktuální trendy a přehled novinek v oboru
 • Vzdělávací program
 • 100 pedagogů , kteří se zúčastní:
 • Exkurzí
 • workshopů
 • Stáží
 • Proškolení ve Vzdělávacím programu
 • Předání novinek v oboru

Vedoucí praxí

Zapojení 10 pedagogů odborných předmětů na 11 měsíců na Dohodu o provedení práce

 • Účastní se odborných exkurzí ve firmách.
 • Zpracovávají zápisy a dokumentaci z exkurzí.
 • Zprostředkovávají získané poznatky dalším členům cílové skupiny.
 • Úzce spolupracují s koordinátorem stáží a výstupů projektu a podílí se na přípravě publikace o novinkách v oboru. 

Odborníci z praxe

Bude zapojeno 14 odborníků z praxe po dobu 14 měsíců na Dohodu o provedení práce

 • Připravují oborné exkurze pro pedagogy středních odborných škol do firem po organizační i obsahové stránce.
 • Zajišťují obsahovou náplň odborných workshopů ve školách, přednášejí na odborných workshopech.
 • Podílí se přípravě publikace o novinkách v technických oborech

ŘEMESLA

Název projektu: Propagace řemeslných a technických oborů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0003


 

Projekt byl podpořen v rámci Výzvy č. 1 Ústeckého kraje pro grantové projekty z oblasti podpory 1.1

Nositel projektu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

 

MOTTO:                     „Řemeslo má - STÁLE - zlaté dno..“ 

 

O CO NÁM JDE :

 

Naším cílem je propagace řemeslných a technických oborů mezi žáky posledních ročníků ZŠ, tak aby si právě nastupující generace uvědomila budoucnost těchto oborů. O rostoucí perspektivě hovoří i stále častější 
a užší spolupráce odborných škol a učilišť s konkrétními zaměstnavateli.

 

ŘEMESLA ve zkratce:

V současné době převládá ve společnosti řada předsudků a falešných mýtů o nízké prestiži a špatném ohodnocení technicky zaměřených oborů a řemesel.

My se zaměřujeme na plošné představení řemeslných a technických oborů v rámci Ústeckého kraje v jejich pravém světle. Myšlenkou celého projektu je prezentace a přiblížení těchto oborů žákům ZŠ a jejich rodičům v dostatečném předstihu před výběrem povolání. 

ZKRPS

Název projektu: Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol v oblasti personálního řízení

reg.č.: CZ.1.07/1.3.07/05.0004

Datum realizace: 1.10.2011 - 30.9.2012

Nositel projektu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

Projekt zaměřený na vytvoření softwarové aplikace se zaměřením na oblast personálního řízení pro řídící pracovníky škol a školských zařízení a jejich následné proškolení v užívání této aplikace v rámci své profese.

Navrhovaný software zpřehlední a zlepší vedení agendy řídícího pracovníka školy či školského zařízení o jednotlivých zaměstnancích potažmo i komunikaci mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a sjednotí a zrychlí práci nezbytné administrativy. Software ulehčí plánování hlavních činností školy. Výstupem bude vyškolený pracovník na vedoucí pozici ve škole či školském zařízení, který bude umět s novou softwarovou aplikací pracovat a to tak, aby zlepšili systém a jakost řízení škol a komunikaci mezi vedením škol a školských zařízení a ostatními zaměstnanci. Druhým výstupem je vytvoření zcela nového softwaru, který bude vytvořen na základě analýzy potřeb vedoucích pracovníků z praxe a uzpůsoben právě pro potřeby vedoucích pracovníků škol a školských zařízení.

Podnikavá kreativní škola

Podnikavá kreativní škola

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005804

Období realizace: 1. 8. 2017 – 31. 7. 2019

Rozpočet projektu celkem: 586 824,00

 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora a aktivity rozvíjející ICT.

 

Aktivita III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce školy
a zaměstnavatele středním školám. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele bude působit jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli. Účinně pomůže škole a zaměstnavatelům zajistit realizaci spolupráce školy dle oborů vzdělání, které škola vyučuje na základě zřizovací listiny, s firmami/institucemi daného oborového zaměření.

 

Aktivita III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při vstupu na trh práce, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření 21/ se speciálními vzdělávacími potřebami a 22/ žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

 

Aktivita III/3.1 Zapojení ICT technika do výuky na SŠ

Cílem této aktivity je umožnit školám působení ICT technika ve výuce všeobecných i odborných předmětů, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce
s digitálními technologiemi.

 

Podnikavá kreativní škola II.

Podnikavá kreativní škola II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013063

Období realizace: 1. 8. 2019 – 31. 7. 2021

Rozpočet projektu celkem: 1 294 196,00

 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora a aktivity rozvíjející ICT.

 

Aktivita 2.III/4 Sociální pedagog – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – sociálního pedagoga středním školám
a podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem. Působí jako prostředník mezi střední školou a rodinou. Účinně pomůže žákům, jejichž rodiny nemají dostatečnou kapacitu pomoci s přípravou do školy a s motivací ke studiu. Poskytne pedagogům informace týkající se zázemí žáků a problémů, což následně pedagogům pomůže zvolit vhodný přístup k žákovi.

 

Aktivita 2.III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce školy
a zaměstnavatele středním školám. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele bude působit jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli. Účinně pomůže škole a zaměstnavatelům zajistit realizaci spolupráce školy dle oborů vzdělání, které škola vyučuje na základě zřizovací listiny, s firmami/institucemi daného oborového zaměření.

 

Aktivita 2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při vstupu na trh práce, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření 21/ se speciálními vzdělávacími potřebami a 22/ žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

 

Aktivita 2.III/17 Zapojení ICT technika do výuky na SŠ

Cílem této aktivity je umožnit školám působení ICT technika ve výuce všeobecných i odborných předmětů, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce
s digitálními technologiemi.

 

Aktivita 2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky
a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.

 

Podnikavá kreativní škola III.

Název projektu: Podnikavá kreativní škola III.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002444

OP JAK  Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

 

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu - koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním školám.

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele bude působit jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli.

Bude realizovat kulatý stůl pedagogů školy a možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce v oblasti realizace praktického vyučování; workshop o možnostech stáží pedagogických pracovníků/žáků školy u možných budoucích zaměstnavatelů; workshop k zapojení odborníků z praxe ve výuce odborných předmětů školy; workshop příkladů dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování; workshop za účelem získání podnětů pro úpravu ŠVP/ŠAP za účasti pedagogů a zástupců zaměstnavatelů.

 

Kariérový poradce SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu kariérového poradce středním školám.

Kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při  hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

Kariérový poradce bude realizovat  s žáky individuální setkání, která povedou k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání a profesní orientace směřující k výběru povolání při vstupu na trh práce. Bude doporučovat vhodné informační zdroje a vhodné poradenské subjekty v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby; bude pomáhat při přípravě na pracovní pohovor a tvorbu CV; bude poskytovat poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí; bude komunikovat s rodiči žáků; bude identifikovat nadání/potenciál každého žáka a podporovat vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice nadání; bude komunikovat a sdílet informace s ostatními školami a partnery v daném tématu; bude spolupracovat s krajskými institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu  Člověk a svět práce ve školách; bude žákům pomáhat při výběru VŠ/VOŠ  a bude též spolupracovat s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKAP A2 - Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 Ústeckého kraje B (IKAP A2) – Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji, realizace KA1 Technický klub, jehož hlavními činnostmi jsou realizace kroužků, výukových programů a otevřených dílen v oblastech:

 

 • Robotika – programování
 • Řemeslo – kreativita
 • Gramotnosti – logika

 

Období realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2023

 

Rozpočet projektu celkem: 5 759 603,00 Kč

 

Kroužky jsou určeny pro děti a žáky ve všech 3 oblastech. Provozována otevřená dílna, kam mohou přijít neorganizované skupiny i jednotlivci a vyzkoušet si své znalosti a dovednosti pod odborným dohledem.

 

Povinná výuka je zajišťována formou výukových programů, určena je pro mateřské školy a přípravné ročníky, základní školy a střední školy.

 

Zapojení do projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 Ústeckého kraje B (IKAP B2) – Implementace intervencí KAP.

 

Kroužky jsou určeny pro děti a žáky ve všech 3 oblastech. Provozována otevřená dílna, kam mohou přijít neorganizované skupiny i jednotlivci a vyzkoušet si své znalosti a dovednosti pod odborným dohledem.

Povinná výuka je zajišťována formou výukových programů, určena je pro mateřské školy a přípravné ročníky, základní školy a střední školy.

 

 

 

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji (IKAP A2)

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

Období realizace projektu: 04/2020–03/2023

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje zajišťuje jako partner Ústeckého kraje klíčovou aktivitu č. 4. „Spolupráce škol a firem – Podnikavost a Chemie“

 

Popis aktivity č. 4:

 

Podnikání a podnikavost v řemeslných a technických oborech – realizace: 04/2020–03/2023

 

  1. Mentoring pedagogických pracovníků

 

Mentor pedagoga - (odborník na podnikání) bude s pedagogickými pracovníky za prostředky projektu (úhrada mezd) spolupracovat přímo ve výuce. Budou zpracovány podpůrné didaktické materiály „Průvodce trhu“, které pomohou učitelům a žákům lépe se orientovat v konkrétním podnikatelském prostředí dle oborů (navržené obory: elektro, stavebnictví, kovo, autoobory, zemědělství, gastro). Průvodci budou obsahovat např. ceny práce, materiálu, základní popis zákazníků, základní popis konkurence, trendů na daném trhu, typové rozpočty, typové denní pracovní náplně, typové povinnosti, typové legislativní normy atd. Pedagogičtí pracovníci a žáci budou moci tyto materiály libovolně dále samostatně využívat ve výuce.

 

  1. Simulace reálného podnikatelského prostředí

 

Ve výuce budou také simulovány příklady, které žákům pomohou přiblížit reálné podnikání, např. fiktivní založení firmy atd. K tomu slouží softwarová simulace skutečného podnikání – řešení konkrétních situací a změn, se kterými se v podnikání budou setkávat. Ve virtuální simulaci podnikání si žáci osvojí co nejvíce funkčních procesů podniku, vyzkouší si, jak řešit i krizové situace, které jsou běžnou praxí v rámci fungování podniku. Díky aktivitám projektu žáci získají jasnou představu o řízení podniku. Součástí bude také elektronická informační základna, která bude tvořit hlavní zdroj informací pro žáky a PP. Žáci a PP tam budou moci vyhledat všechny potřebné informace, které vedou k řešení problémů a dílčích úkolů v rámci vytvořeného virtuálního podniku.

 

  1.  Zapojení odborníka z podnikatelského prostředí do výuky na SŠ

 

Lektor – přednášky ve výuce: Z projektových nákladů budou hrazené (úhrada mezd) návštěvy podnikatelů - řemeslníků do výuky na SŠ. Během těchto návštěv budou předávat pedagogům a žákům zkušenosti s podnikáním, přibližovat jim příklady, ukázky a praktické situace z podnikání v daném oboru.

 

  1.  Školní podnikatelské inkubátory a mentoring žáků

 

Vytvoření školního podnikatelského inkubátoru, kde si žáci pod vedením mentorů a pedagogických pracovníků vyzkouší, co obnáší řídit firmu nebo jaká úskalí/výhody přináší vlastní podnikání. Získají tak zajímavé poznatky, které jim pomohou lépe se připravit na roli podnikatele, manažera. Pomoc žákům může probíhat po dobu jednoho školního roku v rozsahu 20 hodin/jeden školní rok. Ve spolupráci s vyučujícími odborných předmětů bude mentorem každému zájemci z řad žáků zpracován individuální plán pro přípravu, zahájení a vedení podnikání z prostředků projektu (úhrada mezd).

 

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2), Reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2), reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč. žáků nadaných.

Projekt řeší problematiku předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, které jsou vzhledem ke struktuře obyvatelstva a počtu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji značným problémem. Soustřeďuje se na problematiku společného vzdělávání, tak aby docházelo nejen k rozvoji žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vč. žáků nadaných a jejich začlenění do školního prostředí, ale zároveň chce podpořit i pedagogické pracovníky v jejich odbornosti a metodickém vedení jak žáků se SVP, tak i nadaných žáků.

Cílem projektu je podpořit pedagogické pracovníky v rozvoji vědomostí, znalostí a kompetencí zaměřených na společné vzdělávání, zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných, podpořit žáky se SVP v komunikačních dovednostech. Dále projekt cílí na propojení vzdělávání s provázaností na trh práce (oblast kariérového poradenství), zmonitorování hlavních příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání a snížení jejich množství. Cílem projektu je také zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol jednotkovými náklady naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a školním akčním plánu.

Aktivity projektu:

- Řízení projektu
- Rozvoj kariérového poradenství
- Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
- Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
- Šablony SŠ a VOŠ III (Podpora škol formou jednotkových nákladů)

Podrobné informace o projektu a jednotlivých klíčových aktivitách včetně realizovaných a plánovaných akcí naleznete zde: https://rskuk.cz/podpora-uspesnosti-ve-vzdelavani-v-usteckem-kraji-uk-ikap-b2