Úvod    >   Novinky    >  

Informace o přijímacím řízení

/14.5.2020/

Informace o přijímacím řízení

 

 

Ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat:

 

  • jednu třídu čtyřletého studia Sociální činnost pro uchazeče z 9. tříd ZŠ

 

  • jednu třídu dvouletého nástavbového studia Provozní technika  pro uchazeče ze SŠ s VL

 

 

Termíny přijímacích zkoušek

 

Pozvánku k přijímací zkoušce zašle škola nejpozději 10 pracovních dní před jejím konáním.

 

termín konání:     pondělí  8. 6. 2020   Uchazeči,  kteří uvedli naši školu v přihlášce na 1. místě.                  

náhradní termín: úterý    23. 6. 2020

 

odkazy:

podrobné informace o jednotné přijímací zkoušce naleznete na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Obecné schéma důležitých termínů jednotné přijímací zkoušky.

tisková zpráva MŠMT: Termíny maturitních, závěrečných a přijímacích zkoušek

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

 

 

Přihláška k přijímacímu řízení

 

Uchazeči k nám mohou podat přihlášky k přijímacím zkouškám nejpozději do 2. 3. 2020. Přihlášky přijímáme v sekretariátu školy denně od 7:30 do 15:30 hodin.

 

K přihlášce je nutné přikládat lékařské potvrzení. Pokud bude uchazeč o studium žádat úpravu podmínek přijímacího řízení, k přihlášce se přikládá zpráva ze školského poradenského zařízení. Vlastníte-li soukromou datovou schránku, uveďte ji v přihlášce.

 

 

Tiskopis přihlášky lze:

 

 

Přijímat budeme pouze správné tiskopisy přihlášek.

 

 

Písemné testy pro čtyřleté i nástavbové studium

 

Přijímací zkoušky pro čtyřleté i nástavbové studium jsou písemné. Využijeme centrálně zadávané testy MŠMT. Do kritérií přijímacího řízení pro čtyřleté studium bude zahrnuto i hodnocení dosavadního studia na základní škole.

 

Matematika – doba trvání testu prodloužena na 85 minut

 

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi z 5 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), úlohy přiřazovací a svazky úloh s výběrem ze dvou možností. Základní obtížnost úloh bude dána Standardy pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace, které jsou od 1. 9. 2013 přílohou RVP ZV. U některých úloh však může být obtížnost vyšší. Testy jsou konstruovány tak, že ověřují osvojení základních znalostí a dovedností v matematice.

 

Český jazyk – doba trvání testu prodloužena na 70 minut

 

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi ze 4 alternativ (tzn. úlohy multiple-choice), úlohy přiřazovací, uspořádací a svazky úloh s výběrem ze dvou možností. Nezbytným předpokladem pro zvládnutí testu je osvojení znalostí a dovedností definovaných ve Standardech pro základní vzdělávání – Český jazyk a literatura. Konstrikce didaktického testu respektuje také Doporučené učební osnovy ČJL pro základní školu (MŠMT, 2011).

 

 

Hodnocení zkoušek a kritéria pro přijetí

 

Hodnocení zkoušek je anonymní, tj. posuzovatelé mají k dispozici pouze kódy, nikoliv jména uchazečů. Určitý počet bodů je uchazečům přidělen na základě dosavadních výsledků na základní škole. Vyhodnocení písemných testů provede CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání).   Konkrétní podoba bodovacího systému bude nejpozději do 31. 1. 2020 zveřejněna na úřední desce
u vchodu do školy, na našich internetových stránkách. Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem získaných bodů.

 

Uchazeči, kteří se z vážných (zejména zdravotních) důvodů nebudou moci zkoušek zúčastnit, mají možnost vykonat tyto zkoušky v náhradním termínu dne vyhlášeným MŠMT. Podmínkou je včasné omluvení neúčasti u zkoušek (předložení lékařského potvrzení o nemoci apod.).

 

 

instagram
SOŠ a SOU Roudnice nad Labem
Neklanova 1806, 41301 Roudnice nad Labem
Zajímavosti Zobrazit na mapě sos.roudnice@sosasource.cz 416 831 555