Úvod    >   Novinky    >  

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - učební obory

/23.4.2019/

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - učební obory

 

V Roudnici nad Labem, dne 23.4.2019

Výsledky přijímacího řízení

 

Ředitelka školy ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 takto:

 

 Kód*

 

 Kód*

 

 Kód*

 

  Kód*

 

  Kód*

 

 Kód*

 

034

přijat

092

přijat

122

přijat

152

přijat

182

přijat

212

přijat

063

přijat

093

přijat

123

přijat

153

přijat

183

přijat

213

přijat

064

přijat

094

přijat

124

přijat

154

přijat

184

přijat

214

přijat

065

přijat

095

přijat

125

přijat

155

přijat

185

přijat

215

přijat

066

přijat

096

přijat

126

přijat

156

přijat

186

přijat

216

přijat

067

přijat

097

přijat

127

přijat

157

přijat

187

přijat

217

přijat

068

přijat

098

přijat

128

přijat

158

přijat

188

zast.SŘ

218

přijat

069

přijat

099

přijat

129

přijat

159

přijat

189

přijat

219

přijat

070

přijat

100

přijat

130

přijat

160

přijat

190

přijat

220

přijat

071

přijat

101

přijat

131

přijat

161

přijat

191

přijat

221

přijat

072

přijat

102

přijat

132

přijat

162

přijat

192

přijat

222

přijat

073

přijat

103

přijat

133

přijat

163

přijat

193

přijat

223

přijat

074

přijat

104

přijat

134

zast.SŘ

164

přijat

194

přijat

224

přijat

075

přijat

105

přijat

135

zast.SŘ

165

přijat

195

přijat

225

přijat

076

přijat

106

přijat

136

zast.SŘ

166

přijat

196

přijat

226

přijat

077

přijat

107

přijat

137

zast.SŘ

167

přijat

197

přijat

227

přijat

078

přijat

108

přijat

138

zast.SŘ

168

přijat

198

přijat

228

přijat

079

přijat

109

přijat

139

zast.SŘ

169

přijat

199

přijat

229

přijat

080

přijat

110

přijat

140

zast.SŘ

170

přijat

200

přijat

230

přijat

081

přijat

111

přijat

141

zast.SŘ

171

přijat

201

přijat

231

přijat

082

přijat

112

přijat

142

zast.SŘ

172

přijat

202

přijat

232

přijat

083

přijat

113

přijat

143

zast.SŘ

173

přijat

203

přijat

233

přijat

084

přijat

114

přijat

144

zast.SŘ

174

přijat

204

přijat

234

přijat

085

přijat

115

přijat

145

přijat

175

přijat

205

přijat

235

přijat

086

přijat

116

přijat

146

přijat

176

přijat

206

přijat

236

přijat

087

přijat

117

přijat

147

přijat

177

přijat

207

přijat

237

přijat

088

přijat

118

přijat

148

přijat

178

přijat

208

přijat

238

přijat

089

přijat

119

přijat

149

přijat

179

přijat

209

přijat

239

přijat

090

přijat

120

přijat

150

přijat

180

přijat

210

přijat

240

přijat

091

přijat

121

přijat

151

přijat

181

přijat

211

přijat

 

 

( * Kód žáka z výsledků přijímacího řízení souhlasí s kódem uvedeným v dopise o Zahájení přijímacího řízení

    zast.SŘ = zastavení správního řízení)

instagram
SOŠ a SOU Roudnice nad Labem
Neklanova 1806, 41301 Roudnice nad Labem
Zajímavosti Zobrazit na mapě sos.roudnice@sosasource.cz 416 831 555