Úvod    >  

Přijímací řízení pro šk.rok 2019/2020

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Kritéria PŘ, počty přijímaných uchazečů a další podrobné informace o přijímací zkoušce jsou ke stažení zde

 

!!! Ke všem přihláškám - na studijní i učební obory - je vyžadováno

LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE VZDĚLÁVÁNÍ !!!

 

POČTY  PŘIJÍMANÝCH  UCHAZEČŮ  V  OBORECH VZDĚLÁNÍ  UKONČOVANÝCH  MATURITNÍ  ZKOUŠKOU

Obor Forma vzdělávání Délka  Max. počet žáků

23-45-M/01 Dopravní prostředky

denní

4 r. 0 měs.

30

75-41-M/01 Sociální činnost

denní

4 r. 0 měs.

30

23-43-L/51 Provozní technika

denní (nástavb.st.)

2 r. 0 měs.

30

POČTY  PŘIJÍMANÝCH  UCHAZEČŮ  V  OBORECH VZDĚLÁNÍ  UKONČOVANÝCH  JEDNOTNOU  ZÁVĚREČNOU  ZKOUŠKOU*)

Obor Forma vzdělávání Délka Max. počet žáků

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 

denní 3 r.0 měs.  30

23-55-H/02 Karosář

denní 3 r. 0 měs.  30

23-56-H/01 Obráběč kovů

denní 3 r. 0 měs. 30

36-52-H/01 Instalatér

denní

3 r. 0 měs.

30

36-67-H/01 Zedník

denní 3 r. 0 měs. 30

36-67-E/01 Zednické práce

denní 3 r. 0 měs. 20

65-51-H/01 Kuchař-číšník

denní 3 r. 0 měs. 30

75-41-E/01 Pečovatelské služby

denní 3 r. 0 měs. 30

*) Do učebních oborů se přijímací řízení  nekoná.

 

Jednotná  přijímací  zkouška (podrobné informace naleznete zde)

Pro uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika.

Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol.

Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

·         Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. (Formuláře tiskopisů přihlášek jsou ke stažení na www.msmt.cz).

·         V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

·         Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.

·         V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Průvodce přijímacím řízením – přehledný návod s termíny:

Uchazeč o studium vyplní přihlášku ke vzdělávání, kterou mu poskytne jeho základní škola. Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy v pořadí podle svých preferencí. Vyplněný formulář uchazeč odevzdá na každou vybranou školu zvlášť, pořadí škol dle preferencí však musí být na obou přihláškách stejné. Obě přihlášky musí být podepsány zákonnými zástupci uchazeče.

Na každé přihlášce současně vyžadujeme i potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti žáka ke studiu.

Přihlášku je nutné odevzdat k rukám ředitele školy nejpozději do 1. března 2019 (osobně na sekretariátu ředitelky školy nebo doručit poštou - rozhodující je razítko podání na poště). Všichni uchazeči následně obdrží pozvánku k přijímacímu řízení, které bude probíhat  v budově SOŠ a SOU v Roudnici nad Labem, Neklanově ulici č. 1806.

V souladu s § 60c školského zákona může každý uchazeč konat písemný test z českého jazyka i z matematiky dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce na druhém místě.        

Pokud preferujete naši školu, doporučujeme uvést ji na prvním místě!

Dle stanoveného časového harmonogramu platí, že první řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání byl stanoven na 12. dubna 2019 (první náhradní termín – 13. května 2019), druhý řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání byl stanoven na 15. dubna 2019 (druhý náhradní termín – 14. května 2019).

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na nástěnce v budově školy a na webových stránkách školy. Kvůli ochraně osobních údajů budou úspěšní uchazeči uvedeni pod přiděleným číselným kódem.

Základní školy vydají svým žákům zápisové lístky. Správně vyplněný zápisový lístek musí úspěšný uchazeč doručit škole nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou (kromě zákonem definovaných výjimek).

V případě jakýchkoli problémů a nejasností se na nás bez obav obraťte. Rádi Vám poradíme a pomůžeme (sos.roudnice@sosasource.cz nebo 416 831 555, 774 707 457).

 


PŘÍPRAVNÉ KURZY  

Pro uchazeče o studium na naší škole pořádáme přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám.

Podrobné informace jsou uvedeny zde

instagram
×