GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace (dále jen „Správce“) Vás tímto v souladu s článkem 12 GDPR informuje o tom, jakým způsobem, za jakým účelem a na základě jakého právního důvodu ve smyslu článku 6 odst. 1 Nařízení GDPR zpracovává Vaše osobní údaje.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zpracovává osobní údaje Vás, tedy žáků a jejich zákonných zástupců. Osobní údaje zpracovává především za účelem zajištění základního a středního vzdělávání, splnění zákonných požadavků, plnění smlouvy a oprávněných zájmů.

 

Ke zpracování osobních údajů dochází v souladu s GDPR a příslušnými právními předpisy České republiky, přičemž právními tituly pro zpracování osobních údajů jsou:

 

 • článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti;
 • článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy;
 • článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů školy či Vašich.

 

V případě, že ke zpracování nemá škola jiný právní základ (především výše uvedený), provádí zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem dle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné. Souhlas se  zpracováním lze kdykoliv odvolat.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

V případě žáků a zákonných zástupců je rozsah zpracovávaných osobních údajů dán především:

 

 • právními předpisy, zejména školským zákonem a prováděcími předpisy. Jedná se zejména o údaje pro školní matriku a pro poskytování podpůrných opatření studentů dle školského zákona. Tyto údaje jsou získávány od zákonných zástupců žáků standardizovanými dotazníky a formuláři, které zajišťují, aby nebyly získávány údaje, které škola ke své činnosti nepotřebuje. Pokud právní předpisy upraví (změní) rozsah osobních údajů zpracovávaných školou, škola zajistí informování subjektů, jejichž osobní údaje zpracovává.
 • zvláštními účely, které vyplynou z provozu školy, například při zajišťování mimoškolních akcí či marketingová propagace školy.

Shromažďování osobních údajů

Zatímco většina osobních údajů, které škole poskytnete, je povinná, některé osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně. Při shromažďování údajů Vás bude škola informovat, zda jste povinni poskytnout tato data nebo je-li potřebný souhlas. Pokud je požadován souhlas, poskytne Vám škola specifické a explicitní informace o důvodech shromažďování údajů a způsobu využití těchto údajů. Uvedený souhlas nemusíte škole poskytnout.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Doba zpracování vychází především ze zákona o archivnictví, zákona o účetnictví či dalších právních předpisů a skartačního plánu. Po uplynutí doby nezbytné pro zpracování jsou osobní údaje zlikvidovány.

 

V případě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je doba zpracování dána trváním souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a tím zpracování ukončit.

Sdílení osobních údajů

Osobní údaje nesdílíme s nikým bez souhlasu, pokud to zákon a naše zásady neumožňují. Osobní údaje mohou být na základě zákonné povinnosti či žádosti daného subjektu předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

 

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaného účelu zpracovávány také našimi smluvními zpracovateli, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (jedná se např. o poskytovatele marketingových služeb, zajištění stravování, program Bakalář).

 

Ke zpracování osobních údajů dochází elektronicky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostní zásad pro správu a zpracování osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Za tímto účelem přijala škola příslušná technická a organizační opatření. Stejná zabezpečení jsou vyžadována i od zpracovatelů osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Máte právo na potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv, a pokud tomu tak je, máte právo na přístup k těmto údajům.

 

Ohledně osobních údajů máte dále mimo jiné právo na:

 

 • opravu osobních údajů;
 • výmaz („být zapomenut“) osobních údajů;
 • omezení zpracování osobních údajů;
 • přenositelnost osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • požadovat kdykoliv informaci, jakým způsobem správce Vaše osobní údaje zpracovává.

 

Většina případů, ve kterých osobní údaje zpracováváme, se opírá o některou ze zákonných povinností. Pokud však ke zpracování osobních údajů dochází pouze na základě souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

V případě, pokud byste chtěli uplatnit některá z práv výše uvedených nebo pokud zjistíte nebo se domníváte, že dochází k zpracování osobních údajů, které je v rozporu s právními předpisy, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat, popřípadě může také kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Užitečné kontakty

Správce

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

adresa: Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem

e-mail: sos.roudnice@sosasource.cz               

telefon: +420 774 707 457

web: www.sosasource.cz

 

Pověřenec

JUDr. Anna Barešová

Adresa: Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem

e-mail: poverenec.gdpr@sosasource.cz

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

e-mail: posta@uoou.cz

telefon: +420 234 665 111

web: https://www.uoou.cz