Úvod    >   O škole   >  

Vnitřní řád školního stravování

 

VNITŘNÍ ŘÁD

SCOLAREST  -  zařízení školního stravování spol. s r.o.

ŠJ Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem

s platností od 1.1.2021

 

SÍDLO FIRMY: Jankovcova 1603/47a, Praha 7, 170 00

IZO:  110029534                                       

IČO:  25607341                                                         

DIČ:  CZ25607341   

Telefon:  731 438 147 - kancelář

               731 438 421 - vedoucí závodu

Email.: zr.5610@scolarest.cz, www.mujscolarest.cz

Vedoucí závodu: Bc. Karel Frič

V Roudnici nad Labem 1. 1. 2021

 

 

Provozní řád byl zpracován na základě následujících předpisů:

Všechny jmenované zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí u vedoucí ŠJ.

 

Vymezení hlavního účelu  a  předmětu činnosti

Školní jídelna je organizační jednotkou firmy SCOLAREST– zařízení školního stravování spol. s r.o.  vedené v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 54351.
Předmětem podnikání je :

-          Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

-          Hostinská činnost – provoz školních jídelen

Je zabezpečeno školní stravování žáků a škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

Ostatní stravování

Obědy pro zaměstnance škol se řídí samostatnou smlouvou o závodním stravování.

 

Provozní doba a rozsah služeb

Provozem školních jídelen se rozumí stravování žáků v době přítomnosti ve škole.
Právo žáka na školní stravování  v rozsahu dle vyhlášky  107/2005 Sb.
Žák základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy má právo odebrat oběd.
Žák od dovršení 15 let ubytovaný ve školském ubytovacím zařízení  má právo odebrat hlavní jídla (oběd a večeři) a doplňková jídla (snídani).

 

Pondělí  -  Pátek

Snídaně : 6,30 hod  –  7,30 hod

Obědy:    10,30 hod  – 14,00 hod

Večeře:  17,30 hod – 18,30 hod, dopravujeme na internát

·         Hosté si vybírají z aktuální nabídky 3 – druhů jídel

·         Jídla si předem NEOBJEDNÁVAJÍ (žádný oběd se neodhlašuje ani nepropadá)

·         Součástí nabídky je doplňkový  sortiment

 

Registrace a evidence strávníků a způsob platby

Žáci  jsou do evidence pro stravování registrování na základě předložených informací – Přihláška ke stravování - pro  školní matriku a jmenovitým odsouhlasením dle seznamů předložených školami na začátku školního roku. Nástup během školního roku  a ostatní strávníci jsou registrováni na základě Přihlášky ke stravování.

V aktivní databázi jsou žáci evidováni  do data dle údaje ve školní matrice. Při mimořádném ukončení studia nebo přestupu na jinou školu je strávník povinen se dostavit i k ukončení stravování a finančnímu vypořádání. 

 

Podmínkou pro stravování je vyplnění PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ, která zároveň slouží jako podklad pro vytvoření matriky školského zařízení v souladu se školským zákonem. Rozhodnete-li se využívat stravovací služby společnosti SCOLAREST – zařízení školního stravování pro Vaše dítě je nezbytné dodržet  několik zásadních kroků:

1.      Zakoupit stravovacího čipu pro evidenci odebraných obědů a jiného sortimentu

        ( toto neplatí,  pokud škola využívá vlastní karty) – cena karty 110,- Kč vč. DPH

2.      Každý strávník bude mít zřízeno osobní konto, kde budou zaznamenány jednotlivé pohyby(nabití konta, konzumace, vybití konta)

3.      Platbu je třeba provádět vždy na jeden měsíc dopředu, částku určete dle svého uvážení

4.      Platbu poukazujte ve prospěch účtu společnosti SCOLAREST – zařízení školního stravování:

-          převodním příkazem k úhradě ze svého bankovního účtu

-          vkladem hotovosti u některé pobočky Komerční banky za poplatek

 

5.       údaje pro zřízení jednorázového příkazu k úhradě:

 

částku zaslat ve prospěch účtu KB Praha :         43-2324190217/0100

variabilní symbol :  je přiřazen každému strávníkovi s přihláškou

specifický symbol: číslo závodu – přiřazeno s přihláškou

Upozornění:

V případě, že uvedete chybný variabilní a specifický symbol, Vaše platba nebude identifikována a nebude zařazena na konto strávníka.

 

Denně zodpovědný pracovník SCOLARESTU přijme soubory přijatých plateb a provede za pomoci příslušného programového vybavení navýšení konta strávníka o příslušnou částku.

o   V případě poklesu stavu účtu pod 50,- Kč  je vydána informace strávníkovi okamžitě – výstup pokladny

o   Vzájemné půjčování karet není povoleno.

o   Respektujte pokyny  pokladní při výměně karet

o   Ztrátu a nález stravovací karty ohlaste telefonicky nebo e-mailem

 

PRODEJ    STRAVOVACÍHO   ČIPU

Čipy jsou strávníkům prodávány za smluvní cenu (cena tedy může být proměnlivá), stávají se majetkem strávníka a nejsou zpět vykupovány. Čip je vždy  hrazena strávníkem, a to   i v případě, že je strava fakturována zaměstnavateli nebo dětskému domovu.

 

ZAPOMENUTÍ  A  ZTRÁTA ČIPU

Při zapomenutí čipu je pracovnicí pokladny vystaven náhradní doklad (nutno předložit osobní doklad např. OP, průkazka MHD,studijní průkaz,..). Při ztrátě čipu se zamezí jejímu zneužití okamžitým zablokováním karty. Obnovení (opětovnou aktivaci účtu) je provedeno zakoupením čipu nového. V případě ztráty čipu je třeba zakoupit nový.

 

                                      VÝŠE SAZEB  ZA STRAVOVÁNÍ                                                                    
 

Zařazení do věkových skupin  se řídí dosaženým věkem v příslušném školním roce  (školním rokem se rozumí období od 1. 9. – 31. 8.)
Školní stravování se poskytuje v době přítomnosti žáka ve škole. V případě zjištěné neoprávněnosti využívání školního  stravování, může být  finanční rozdíl  (dotace  na školní stravování)  doúčtován

   

CENÍK ZAMĚSTNANCI SOŠ A SOU ROUDNICE NAD LABEM

Polévka                13 Kč

Hlavní jídlo I.        36 Kč

Hlavní jídlo II.       36 Kč

Hlavní jídlo III.      36 Kč

Studený talíř        36 Kč

Příloha                  10 Kč

Příloha ½                6 Kč

Salát (100g)         17 Kč

 

CENÍK ŽÁCI SOŠ A SOU ROUDNICE NAD LABEM

Polévka + hlavní jídlo I., II., III.,    37 Kč

Příloha                  10 Kč

Příloha ½                6 Kč

Salát (100g)         17 Kč

Snídaně                15 Kč

Večeře                  32 Kč

 

CENÍK OSTATNÍ STRÁVNÍCI

Polévka                13 Kč

Hlavní jídlo I.        67 Kč

Hlavní jídlo II.       67 Kč

Hlavní jídlo III.      67 Kč

Příloha                  10 Kč

Příloha ½                6 Kč

                                                       Salát( 100g)         17 Kč

 

V Roudnici nad Labem 1.1.2021

Bc. Karel Frič

Vedoucí závodu

 

 

 

 

Pokyny pro vrácení zůstatku na kontě

 

o   Na základě podání písemné žádosti (formulář)jsou peníze vráceny zpět na účet

o   U strávníků, kteří ještě nemají občanský průkaz  se přeplatek vyplácí pouze zákonnému zástupci

 

Vážení rodiče,

s blížícím se koncem školního roku je možnost vrácení zůstatku peněz z kont strávníků, na základě písemné žádosti rodičů s řádně vyplněným číslem účtu a variabilním symbolem.

Zůstatek bude vrácen v plné výši,  na měsíc září je třeba složit novou zálohu.

Kdo nezažádá o vrácení peněz, budou automaticky převedeny do nového školního roku.

Vyplněnou žádost vraťte do kanceláře ŠR SCOLAREST.

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonu  731 438 147

Vedoucí školní jídelny

Jak vyplnit žádost:

  1. Jméno a příjmení  strávníka
  2. Jméno a příjmení žadatele   vrácení  peněz (obvykle rodič dítěte)
  3. Adresa bydliště
  4. Kontaktní telefon – slouží pro případné ověření žádosti, nebo doplnění údajů.
  5. Variabilní symbol platby.
  6. Číslo účtu pro vrácení peněz – zadávejte kód banky. Např.: 123456/0300 
  7. Datum podání žádosti
  8. Podpis – podpis rodiče, nebo zákonného zástupce.

 

Zde odstřihněte:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost  o vyplacení zůstatku na stravovacím kontě ŠR SCOLAREST

 

Jméno: ………………….. 1Příjmení strávníka   …………….……………………………2

Jméno a příjmení zákonného zástupce  ………………………..…………………….3

Adresa bydliště:…...………………………………………………………………………………4  

Kontaktní telefon: ……………………………..5  Třída: ……… Škola:…………………..

Variabilní symbol:  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo účtu pro vrácení peněz: ……..……………………….……….. / …………………7

Datum podání žádosti :  ………………………………..8           

Podpis (rodiče, nebo právoplatného zástupce):  …………………………………………………..9

 

DOHLED NAD  NEZLETILÝMI  STRÁVNÍKY

 Dohled nad nezletilými  strávníky v době výdeje a konzumace jídel  je zajišťován pracovníky ŠJ.  

 Dohled nad žáky před vstupem do jídelny zajišťuje škola dle rozpisu.

 

Vlastní stravování

Stravování probíhá samoobslužným způsobem ve výdejní lince, kde hosté mají možnost výběru hlavních jídel,  zeleninového bufetu, dezertů, moučníků a doplňkového prodeje včetně nealkoholických nápojů. Host z vybrané nabídky přejde k pokladně, kde konzumaci uhradí stravovací kartou. Součástí jídla je slazený a neslazený čaj. Po ukončení konzumace strávníci odkládají tác s použitým nádobím do pojízdných vozíků na podnosy, ponechání táců na stolech  je nepřípustné. Pro konzumaci je strávníkům poskytována  dostatečně dlouhá  doba,  nutná  pouze pro jídlo, nikoliv pro další činnosti. Za úmyslně poškozené  zařízení bude vyčíslena a vymáhána finanční náhrada. 

Ø  Hosté  jsou  povinni   se  při stravování chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými předpisy a společenskými pravidly.

Ø  Každý host je povinen odnést použitý inventář do pojízdných stojanů s podnosy

Ø  Záměrné poškození majetku bude přísně postiženo.

Ø  Strávníci dochází ke stravování z okolních škol, nepřezouvají se .

Ø  Při hrubé porušení kázně (úmyslné ničení majetku, znehodnocení pokrmu atd.) bude strávník vyloučen ze školního stravování  

 

ODNÁŠENÍ  JÍDEL A NÁDOBÍ  MIMO BUDOVU

Vyjma jídel dle předchozího oddílu, ovoce  a kusových doplňků  je odnášení jídel mimo budovu jídelny ZAKÁZÁNO.
Odnášení  nádobí  z jídelny je ZAKÁZÁNO  bez výjimky.

 

MIMOŘÁDNÝ  ÚKLID   V DOBĚ   VÝDEJE  A  KONZUMACE  JÍDEL

Mimořádný úklid v  jídelnách  v době výdeje zajišťují  pomocné pracovnice kuchyně.  Na případnou nenadálou událost (rozlití, rozbití,..) je strávník povinen upozornit pracovníka dozoru nebo výdeje, aby mohl být proveden úklid. 

 

KOUŘENÍ A  UŽÍVÁNÍ  OMAMNÝCH  PROSTŘEDKŮ

Kouření a užívání omamných prostředků je ZAKÁZÁNO  jak ve vnitřních prostorách  Školní jídelny, tak venkovních. Venkovními prostory se rozumí  úsek pod přesahem 1. nadzemního podlaží.

 

            ODKLÁDÁNÍ   VĚCÍ

Pro odkládání  oděvů (nikoliv tašek a dalších příručních zavazadel) jsou určeny věšáky ve vestibulu a v jídelnách. Uložení cenných věcí (po dobu konzumace jídla) je možné v pokladně nebo v provozní kanceláři. Jídelna odpovídá pouze za ztráty předmětů  uložených na místech k tomu určených.

 

NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY  A   STÍŽNOSTI

Připomínky k jídelnímu lístku, jednotlivým jídlům, provozu jídelny, organizování výdeje stravy, technické závady atd. přijímá vedoucí ŠJ, šéfkuchař a případně další pověření pracovníci Scolarestu.
Velikost porce lze připomínkovat v okamžiku převzetí porce u výdejního pultu, kvalitu jídla v okamžiku zjištění závady.
 

SEZNÁMENÍ

Provozní řád je vyvěšen ve vitrínce  vestibulu Školní jídelny a je všem strávníkům přístupný. Výtah  nejdůležitějších  informací  provozního  řádu   je předáván  strávníkům s přihláškou  při  zahájení stravování s odkazem na jeho plné znění.  Jakékoliv změny, především v kalkulaci plateb , jsou s dostatečným předstihem  informování písemným sdělením každému strávníkovi..
Jídelní lístky jsou vyvěšeny v prostorách Školní jídelny, přístupné jsou taktéž  na adrese www.mujscolarest.cz .
 

 

V Roudnici nad Labem 1.1.2021

 

Bc. Karel Frič

Vedoucí závodu

 

instagram
×
19. května 2021
Zveřejnění výsledků příjímacího řízení
pro všechny obory vzdělávání
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy