Úvod    >   O škole   >  

Cíle a priority školy

CÍLE A PRIORITY ŠKOLY

       Cíle Ústeckého kraje v rozvoji výchovně vzdělávací soustavy školství, které jsou zahrnuty do dlouhodobého záměru vzdělávání Ústeckého kraje, jsou shodné s cíli naší školy.
       Cílem školy je, aby studijní i učební obory představovaly tak široké spektrum vzdělávací nabídky, že by si každý uchazeč mohl vybrat vzdělávací program, který vyhovuje jeho schopnostem, zájmům a také potřebám trhu práce. Významným cílem se stane přechod absolventa ze školy do praxe v případě, že bezprostředně nepokračuje v dalším vzdělávání. V té souvislosti budeme věnovat pozornost těm, kteří neukončili středoškolské vzdělání ani žádnou odbornou kvalifikaci nemají. Pro tyto uchazeče budeme v součinnosti s úřadem práce pořádat rekvalifikační kurzy (zvl. v oborech slévač, formíř). V té souvislosti budeme organizovat celou řadu podpůrných opatření ve spolupráci se sociálními partnery. 
       Důležité je, aby učni a studenti školy vstupovali v průběhu přípravy do pracovního prostředí. V současné době až 65 % absolventů do něj vůbec nevstoupí. Naším cílem je, aby se zástupci zaměstnavatelské sféry účastnili závěrečných zkoušek učebních oborů.
       Do budoucna vidíme pro studenty střední odborné školy jako optimální řízenou praxi v podnikové sféře. To umožní, aby se žáci seznámili s pracovním prostředím, pracovním vztahy, etikou povolání, komunikací na pracovišti, aby získali první zkušenosti s osobní prezentací, které využijí při hledání zaměstnání. Nutné je pak podporovat profesní a kariérové poradenství, profesní orientaci a úvod do světa práce jako povinnou součást učiva středních škol. Musíme ve spolupráci s úřadem práce rozvíjet informační systém o požadavcích zaměstnavatelů na připravenost absolventů a vzdělávací programy pro skupiny lidí bez kvalifikace. 
       Z hlediska vstupu České republiky do Evropské unie bude potřebné důsledně realizovat závazky v oblasti vzdělávání, zvláště pak podněcovat aktivitu školy a jednotlivců při začleňování vzdělávacích programů EU. Posílit rozvoj spolupráce v oblasti výchovy k demokratickému občanství a sociální soudržnosti, multikulturní výchovy a výuky cizích jazyků. Posledním cílem se pak stává podpora větvených a stupňovitých vzdělávacích programů umožňující snadnější vertikální i horizontální prostupnost a návaznost na další vzdělávání.

" prostupnost horizontální "

1. umožňuje přestup v případě nekvalitních studijních výsledků žáka Střední odborné školy na učební obor Středního odborného učiliště podobného zaměření, za předpokladu, že vykoná rozdílové zkoušky př. Silniční doprava - Automechanik nebo Autoklempíř, Sociální péče - Provoz služeb 
2. v případě výborných studijních výsledků na Středním odborném učilišti možnost vykonání rozdílových zkoušek a přijetí do některého studijního oboru Střední odborné školy podobného zaměření 
3. v případě špatných studijních výsledků na Středním odborném učilišti může žák přestoupit na méně náročný obor (tato prostupnost je samozřejmě možná i naopak)

" prostupnost vertikální "

1. znamená, že po ukončení tříletého učebního oboru mohou žáci pokračovat ve studiu v dvouletém nástavbovém oboru Provozní technika (podmíněno vyučením ve strojírenském oboru) 
2. takto mohou u nás pokračovat ve studiu absolventi oborů Automechanik, Klempíř- strojírenská výroba a Obráběč kovů

 

instagram
×
19. května 2021
Zveřejnění výsledků příjímacího řízení
pro všechny obory vzdělávání
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy