Úvod    >   GDPR   >  

Informace o zpracování OÚ

Informace o zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

 

 

Správce údajů

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

 

Pověřenec

Pověřencem je: Bc. Martina Kaiserová.

adresa: Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem

e-mail: kaiserova.m@sosasource.cz

telefon: + 420 778 481 299

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vás tímto v souladu s článkem 12 GDPR informuje o zpracování osobních údajů a Vašich právech. Cílem je hájit práva žáků a zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a  osobními  údaji  a  dát  jim  větší  kontrolu  nad  tím,  co  se  s jejich  daty  děje  a  jaká  mají  práva.

 

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zpracovává především osobní údaje týkající se žáků a zákonných zástupců. Osobní údaje zpracovává především za účelem zajištění základního a středního vzdělávání,  splnění zákonných požadavků, plnění smlouvy a oprávněných zájmů.

Ke zpracování osobních údajů dochází v souladu s GDPR a příslušnými zákony České republiky, přičemž hlavními právními tituly pro zpracování osobních údajů jsou:

 

V případě, že ke zpracování nemá škola jiný právní základ (především výše uvedený), provádí zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem dle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné. Souhlas se  zpracováním   lze  kdykoliv  odvolat.

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

V případě žáků a zákonných zástupců je rozsah dán především:

 

Shromažďování osobních údajů

Zatímco většina osobních údajů, které škole poskytnete je povinná, některé osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně. Při shromažďování údajů Vás bude škola informovat, zda jste povinni poskytnout tato data nebo je-li potřebný souhlas. Pokud je požadován souhlas, poskytne Vám škola specifické
a explicitní informace o důvodech shromažďování údajů a způsobu využití těchto údajů. Uvedený souhlas nemusíte škole poskytnout.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Doba zpracování vychází především ze zákona o archivnictví, zákona o účetnictví či dalších právních předpisů a skartačního plánu. Po uplynutí doby nezbytné pro zpracování jsou osobní údaje zlikvidovány.

V případě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je doba zpracování dána trváním souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat
a tím zpracování ukončit.

 

Sdílení osobních údajů

Osobní údaje nesdílíme s nikým bez souhlasu, pokud to zákon a naše zásady neumožňují. Osobní údaje mohou být na základě zákonné povinnosti či žádosti daného subjektu předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaného účelu zpracovávány také našimi smluvními zpracovateli, a to na základě smlouvy
o zpracování osobních údajů, jedná se o poskytovatele marketingových služeb, zajištění stravování, program Bakalář).

Ke zpracování osobních údajů dochází elektronicky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostní zásad pro správu a zpracování osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Za tímto účelem přijala škola příslušná technická a organizační opatření. Stejná zabezpečení jsou vyžadována i od zpracovatelů osobních údajů.

 

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Máte právo na potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv, a pokud tomu tak je, máte právo na přístup k těmto údajům.

 

Ohledně osobních údajů máte dále mimo jiné právo na:

 

Většina případů, ve kterých osobní údaje zpracováváme, se opírá o některou ze zákonných povinností. Pokud však ke zpracování osobních údajů dochází pouze na základě souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

V případě, pokud byste chtěli uplatnit některá z práv výše uvedených nebo pokud zjistíte nebo se domníváte, že dochází k zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochrannou soukromého práva a osobního života nebo v rozporu se zákonem, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat, popřípadě může také kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Užitečné kontakty

 

Správce:                

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace  

adresa: Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem

e-mail: sos.roudnice@sosasource.cz               

telefon: +420 774 707 457

web: www.sosasource.cz

 

Pověřenec:

Bc. Martina Kaiserová

Adresa: Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem

e-mail: kaiserova.m@sosasource.cz

telefon: +420 778 481 299

 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

e-mail: posta@uoou.cz

telefon: +420 234 665 111

web: https://www.uoou.cz

instagram
×
19. května 2021
Zveřejnění výsledků příjímacího řízení
pro všechny obory vzdělávání
virtuální prohlídka Virtuální
prohlídky školy